Đào tạo trước khi học nghề về 3D Visual FX và Animation

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Unsere Standorte in Hamburg und Berlin verfügen über eine moderne Ausstattung inkl. Studios und aktuelle Technik wie z.B. Kameraequipment, Grafik Tablets und Drucker.

Unsere Standorte in Hamburg und Berlin verfügen über eine moderne Ausstattung inkl. Studios und aktuelle Technik wie z.B. Kameraequipment, Grafik Tablets und Drucker. Đọc ít hơn
Hamburg , Hamburg , Berlin + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.