Chương trình này sẽ giúp bạn thực hiện quyết định giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bạn và tăng năng suất của đội ngũ bán hàng của bạn!


Điều hành Chương trình Quản trị Kinh doanh chiến lược là thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh số bán hàng có kinh nghiệm quản lý và điều hành khác chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng bán hàng, chương trình liên kết bán hàng cấu trúc thiết kế và thực hiện chiến lược tiếp thị của công ty để nâng cao năng suất lực lượng bán hàng.

&nbsp


Chương trình lợi ích


- Hiểu như thế nào thành công của bạn được liên kết với đầy đủ tích hợp thiết kế kết cấu bán hàng để định hướng chiến lược của công ty.

&nbsp

- Dự đoán và đáp ứng với môi trường kinh doanh hỗn loạn. Hiểu lý do tại sao các lực lượng bán hàng là phương tiện chính của công ty để điều chỉnh môi trường thay đổi nhanh chóng.

&nbsp

- Áp dụng các kỹ thuật chiến lược cho vấn đề của toàn công ty và rút ra ý nghĩa đối với thiết kế lực lượng bán hàng và chính sách quản lý tài khoản.

&nbsp

- Có được các công cụ phân tích sẽ giúp bạn có kế hoạch phân khúc thị trường, chính sách quản lý tài khoản và thủ tục.

&nbsp

- Hiểu như thế nào để xác định và tập trung nguồn lực bán hàng vào các khách hàng tiềm năng.

&nbsp

- Nhận được một khuôn khổ để nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu của kỹ thuật dự báo hiện tại và có được các thủ tục có hệ thống để cải thiện chúng.

&nbsp

- Có được một nhận thức của các biến quan trọng bao gồm trong quá trình thiết lập mục tiêu.

&nbsp

- Xác định các loại của doanh số bán hàng ưu đãi và các hệ thống bồi thường có thể được sử dụng để liên kết các tổ chức bán hàng chiến lược của công ty.

&nbsp

- Hiểu như thế nào đo lường chiến lược liên kết quy trình bán hàng và kết quả sẽ sản xuất năng suất cao hơn doanh số bán hàng.

&nbsp

- Tìm hiểu kỹ thuật để xác định, tuyển dụng và giữ chân nhân viên bán hàng tốt nhất.Ai nên tham dự


Khóa học này được thiết kế cho những người chịu trách nhiệm về lập kế hoạch, phân tích, kiểm soát, và chỉ đạo của các tổ chức bán hàng. Văn bằng đại diện bao gồm phó chủ tịch hoặc giám đốc bán hàng, phó chủ tịch hoặc giám đốc bán hàng và tiếp thị, quản lý bán hàng quốc gia, và các khu vực bán hàng dày dạn quản lý.

&nbsp

Khóa học này là bằng nhau áp dụng cho những người quản lý quy trình bán hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.

&nbsp

Đối với những người vừa được bổ nhiệm vào vị trí quản lý bán hàng hoặc những người có ít hơn năm năm kinh nghiệm quản lý bán hàng, các nguyên tắc cơ bản của chương trình Quản lý bán hàng hiệu quả.

&nbsp


Chương trình Chủ đề


Chiến lược và các Công ty: Công cụ cho Chiến lược

Phân khúc thị trường và Quản lý Tài khoản

Dự báo doanh số bán hàng: Phương pháp tiếp cận định tính và định lượng

Liên kết chiến lược của Công ty Cơ cấu đội ngũ bán hàng

Kích thước lực lượng chiến lược và triển khai

Quản lý và đo lường Tổ chức bán hàng

Tối ưu hóa hệ thống bồi thường và Thiết lập mục tiêu

Tuyển dụng và lựa chọn

Bồi dưỡng nghiệp vụ

Xem 16 các khóa học tại University of Chicago Booth School of Business »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
5 ngày
Bán thời gian
Price
7,450 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date