Business English

Direct English

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Business English

Direct English

  • làm việc nhóm
  • Anh sinh xã hội
  • Thuyết trình
  • Đàm phán

Kết quả học tập

BULATS

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
2 - 4 tuần
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Ireland - Cork, County Cork
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Ireland - Cork, County Cork
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ