• BA (Hons) xã hội học
 • BA (Hons) Nghiên cứu Cổ điển và Triết học
 • BA (Hons) Triết học và Lịch sử
 • BA (Hons) Triết học và Chính trị
 • BA (Hons) Triết học và Xã hội học
 • BA (Hons) Chính trị và Xã hội học
 • BA (Hons) Chính trị, Triết học và Kinh tế
 • BA (Hons) Xã hội học và Nhân chủng học
 • BA (Hons) Xã hội học và Tội phạm học
 • MArabic (Thạc sỹ Nghiên cứu Ả rập và Hồi giáo)
 • BSc (Hons) Khảo cổ học với khoa học pháp y
 • BA (Hons) Khảo cổ học và Nhân chủng học

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
University of Exeter

Xem 9 các khóa học tại University of Exeter »

Khóa học này là ở trường
Duration
9 - 12 tháng
Toàn thời gian
Price
18,495 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày