Đọc Mô tả chính thức

Để đủ điều kiện cho phương án này, bạn cần phải đạt được tối thiểu 65% trong mô-đun Quản lý Tài chính trong thuật ngữ 1.

  • Chương trình MBA One-Planet
  • Thạc Sĩ Quản Lý Chuỗi Cung ứng Quốc tế

Học vấn: Bằng đại học đầu tiên hoặc tương đương hoặc bằng tốt nghiệp (3-5 năm)

Tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc tương đương

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
University of Exeter

Xem 9 các khóa học tại University of Exeter »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
9 tháng
Toàn thời gian
Price
18,495 GBP
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school