Creative Writing | One-Day Masterclass

Imperial Education for Excellence

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Creative Writing | One-Day Masterclass

Imperial Education for Excellence

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
1 ngày
Toàn thời gian
Price
Giá
99 GBP
Information
Deadline
Trường liên hệ
Deadline: two weeks prior to start date
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: two weeks prior to start date
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: two weeks prior to start date
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: two weeks prior to start date
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Deadline: two weeks prior to start date
Ngày kết thúc Trường liên hệ