Đọc Mô tả chính thức

Sự nhấn mạnh của khóa học là không chỉ phát triển một sự hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề lựa chọn của bạn, mà còn trong đào tạo kỹ năng rộng hơn trong nghiên cứu, giao tiếp, phân tích và nghiên cứu độc lập.

Các chủ đề bao

  • Viết cho sân khấu và màn hình
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 21 các khóa học tại Oxford Royale Academy »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 2019
Tháng 8 2019
Duration
10 - 10 tuần
Toàn thời gian
Price
13,995 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 3 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ