Summer Course: Intensive Arabic in Amman, Jordan

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Summer Course: Intensive Arabic in Amman, Jordan

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
4 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
4,300 USD
Locations
Jordan - Amman, Amman Governorate
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Bảy 2019
Jordan - Amman, Amman Governorate
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ