Courses in Regional Studies in French (Semester/Academic Year)

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Courses in Regional Studies in French (Semester/Academic Year)

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Pháp
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
15,350 USD
Locations
Maroc - Rabat, Rabat-Salé-Kénitra
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Maroc - Rabat, Rabat-Salé-Kénitra
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2019
Maroc - Rabat, Rabat-Salé-Kénitra
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ