Summer Course: Learn & Serve in Tunisia

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Summer Course: Learn & Serve in Tunisia

AMIDEAST America-Mideast Educational & Training Services

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
5 tuần
Toàn thời gian
Locations
Tuy-ni-si - Tunis, Tunis
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tuy-ni-si - Tunis, Tunis
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ