Undergraduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Marshall University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Undergraduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Marshall University

  • Tiếng Anh Học thuật và Thành phần

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Marshall University
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng Năm 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
11,960 USD
Locations
Hoa Kỳ - Huntington, West Virginia
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - Huntington, West Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 2019
Hoa Kỳ - Huntington, West Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Huntington, West Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ