Graduate Pathway in Mechanical Engineering

Saint Louis University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Graduate Pathway in Mechanical Engineering

Saint Louis University

2-SEMESTER PATHWAY

THÔNG TIN CHI TIẾT TÍN DỤNG

  • 33 chương trình giờ tín dụng
  • 12 giờ tín dụng được áp dụng từ Pathway
  • 21 giờ tín dụng còn lại đối với bằng cấp

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Saint Louis University
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng Năm 2019
Duration
Thời hạn
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
14,660 USD
: Đường dẫn học kỳ 1; Chương trình học 2 năm: từ $ 25,480
Locations
Hoa Kỳ - St. Louis, Missouri
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - St. Louis, Missouri
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 2019
Hoa Kỳ - St. Louis, Missouri
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - St. Louis, Missouri
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ