Đọc Mô tả chính thức

  • Các phương pháp thực hành kỹ thuật I

Học kỳ 2

  • Học nói / Lắng nghe II.
  • Các phương pháp thực hành kỹ thuật II
  • Mô hình hóa thông tin xây dựng hoặc Kỹ thuật Doanh nhân

1-SEMESTER PATHWAY

THÔNG TIN CHI TIẾT TÍN DỤNG

  • 33 chương trình giờ tín dụng
  • Đã áp dụng 9 giờ tín dụng từ Pathway
  • 24 giờ tín dụng còn lại theo mức độ

Học kỳ 1

  • Kỹ năng Anh văn Học thuật
  • Các phương pháp thực hành kỹ thuật I hoặc II
  • Xây dựng bền vững hoặc Kỹ thuật Kinh doanh

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Saint Louis University

Xem 1 các khóa học tại Saint Louis University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 8 2019
Duration
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
14,660 USD
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Năm 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 8 2019
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
Start Date
Tháng 1 2020
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Tháng Năm 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school