• Các phương pháp thực hành kỹ thuật I

Học kỳ 2

  • Học nói / Lắng nghe II.
  • Các phương pháp thực hành kỹ thuật II
  • Mô hình hóa thông tin xây dựng hoặc Kỹ thuật Doanh nhân

1-SEMESTER PATHWAY

THÔNG TIN CHI TIẾT TÍN DỤNG

  • 33 chương trình giờ tín dụng
  • Đã áp dụng 9 giờ tín dụng từ Pathway
  • 24 giờ tín dụng còn lại theo mức độ

Học kỳ 1

  • Kỹ năng Anh văn Học thuật
  • Các phương pháp thực hành kỹ thuật I hoặc II
  • Xây dựng bền vững hoặc Kỹ thuật Kinh doanh

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Saint Louis University

Xem 1 các khóa học tại Saint Louis University »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 - 2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
14,660 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date