Summer Coding Camp - Ages 11 - 18

Tekkie Uni

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Summer Coding Camp - Ages 11 - 18

Tekkie Uni

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • Người Tây Ban Nha
  • Người Pháp
  • Hebrew
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Thousand Oaks, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Hoa Kỳ - Thousand Oaks, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ