Kế toán và tài chính nâng cao cho người quản lý

London Business Training & Consulting

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Kế toán và tài chính nâng cao cho người quản lý

London Business Training & Consulting

Thông tin mấu chốt

 • Mã khóa học: AFB101
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Học phí: £ 4145

Tom tăt nội dung chương trinh

Giới thiệu về Kế toán

 • Hai hình thức kế toán: kế toán tài chính và kế toán quản lý
 • Khung pháp lý và khái niệm
 • Đặc điểm định tính của thông tin tài chính hữu ích
 • Các loại thực thể kinh doanh
 • Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hàng năm

Khái niệm và hệ thống kế toán

 • Báo cáo thu nhập toàn diện (báo cáo thu nhập)
 • Báo cáo tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính
 • Báo cáo thu nhập: chi phí bán hàng hoạt động
 • Khái niệm cơ bản: quy tắc đo lường và khái niệm kế toán cơ bản
 • Ba vấn đề về tài sản, nhà máy và thiết bị nữa
 • Ghi thông tin kế toán

Phân tích tài chính: Phần 1

 • Phân tích báo cáo tài chính cho mục đích đầu tư
 • Những người dùng khác và nhu cầu của họ
 • Phân tích theo chiều ngang và phân tích xu hướng
 • Phân tích theo chiều dọc
 • Phân tích tỷ lệ
 • Điểm yếu và hạn chế

Phân tích tài chính: Phần 2

 • Ổ đĩa cho thông tin
 • Quản lý các bên liên quan
 • Báo cáo trách nhiệm xã hội của công ty
 • Thông báo thu nhập, cuộc gọi hội nghị và bản trình bày của nhà đầu tư
 • Quan hệ truyền thông: thông cáo báo chí và báo chí
 • Phương tiện truyền thông xã hội và bản tin trên internet

Kế hoạch kinh doanh

 • Lập kế hoạch và kiểm soát kinh doanh: vai trò của ngân sách
 • Quy trình thiết lập ngân sách
 • Các bước cơ bản để chuẩn bị ngân sách
 • Lập ngân sách trong các loại tổ chức khác nhau
 • Hạn chế và vấn đề với ngân sách
 • Cải thiện lập kế hoạch kinh doanh và lập ngân sách

Ngân sách và quản lý hiệu suất

 • Trung tâm trách nhiệm
 • Nguyên tắc kiểm soát
 • Đo lường hiệu suất liên quan đến lợi nhuận
 • Phân tích chi phí và phương sai chuẩn
 • Quản lý hiệu suất tại các trung tâm đầu tư
 • Các chỉ số hoạt động phi tài chính
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Đo lường hiệu suất trong các tổ chức phi lợi nhuận
 • Ảnh hưởng bên ngoài đến hiệu suất

Dòng tiền

 • Doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền mặt?
 • Phương pháp xác lập số dư tiền mặt
 • Dự báo tiền mặt: ngân sách tiền mặt
 • Quản lý tiền mặt: các chiến lược cải thiện dòng tiền
 • Diễn giải và phân tích dự báo dòng tiền

Quyết định về giá

 • Quan điểm của kế toán - chi phí và định giá
 • Chi phí hấp thụ và giá cả cộng chi phí
 • Giá cộng thêm chi phí
 • Giá chi phí dựa trên hoạt động (ABC)
 • Chi phí và định giá chu kỳ sống
 • Quan điểm của nhà kinh tế
 • Quan điểm của nhà tiếp thị
 • Kết hợp ba quan điểm: thiết lập chiến lược đặt giá phù hợp
 • Chiến lược định giá
 • Đặt giá mục tiêu và chi phí mục tiêu

Quyết định đầu tư

 • Đánh giá đầu tư - những điều cơ bản
 • Kỹ thuật đánh giá truyền thống
 • Kết hợp các phức tạp thực tế vào thẩm định đầu tư
 • Đánh giá đầu tư trong bối cảnh
 • Thực hiện chế độ xem chiến lược rộng hơn

Quyết định hoạt động

 • Ra quyết định hoạt động
 • Phân tích chi phí-lợi nhuận-khối lượng (CVP)
 • Chi phí liên quan

Khán giả mục tiêu

Tài chính này cho đào tạo các nhà quản lý phi tài chính phù hợp cho:

 • Các nhà quản lý muốn cải thiện các kỹ năng phân tích của họ và sử dụng các công cụ kế toán và tài chính cho lợi thế quản lý.
 • Những người muốn hiểu và sử dụng kiến ​​thức kế toán để ra quyết định hoạt động và quản lý.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính cơ bản.
 • Giải thích thông tin kế toán tài chính.
 • Giải thích lợi nhuận và ngân sách tiền mặt và xác định các vấn đề tiềm ẩn.
 • Xác định các chiến lược giá thích hợp để phù hợp với các nhu cầu thị trường khác nhau.
 • Kết hợp đánh giá tài chính vào việc ra quyết định hoạt động và giải quyết vấn đề.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối September 27, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 11, 2019
Tháng Bảy 8, 2019
Duration
Thời hạn
2 tuần
Price
Giá
4,145 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 3 11, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 3 22, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 8, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 19, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng 11 11, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 11 22, 2019
Dates
Tháng 3 11, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 3 22, 2019
Tháng Bảy 8, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 19, 2019
Tháng 11 11, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 11 22, 2019