Quản lý tài chính nâng cao trong khu vực công - Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và phân tích

London Business Training & Consulting

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Quản lý tài chính nâng cao trong khu vực công - Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và phân tích

London Business Training & Consulting

Thông tin mấu chốt

 • Mã khóa học: PS105
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Học phí: £ 4095

Tom tăt nội dung chương trinh

Dự báo doanh thu

 • Trung bình di chuyển đơn giản (SMA)
 • Làm mịn theo hàm mũ (EXS)
 • Chuyển động trung bình (TMA)
 • Hồi quy chống lại thời gian
 • Một mô hình dự báo gần như không bình thường
 • Xác định độ chính xác dự báo

Phân tích phát triển tài nguyên

 • Xác định vấn đề: thiếu hụt doanh thu
 • Ước tính thiếu hụt doanh thu
 • Phát triển các tùy chọn doanh thu
 • Đánh giá các tùy chọn doanh thu
 • Ra quyết định

Ước tính chi phí

 • Phân loại chi phí
 • Tổng dự toán
 • Ước tính chi phí trung bình

So sánh chi phí

 • Đang tính giá trị hiện tại
 • Tính toán chi phí hàng năm

Phân tích chi phí gia tăng

Phân tích lợi ích chi phí

 • Giới thiệu về phân tích lợi ích chi phí
 • Các vấn đề trong phân tích lợi ích chi phí

Giám sát hiệu suất tài chính

 • Xác định chỉ số giám sát
 • Phát hiện hiệu suất không được chấp nhận
 • Hiểu rõ nguyên nhân và hành động

Quản lý tiền mặt

 • Tạo ngân sách tiền mặt
 • Xác định số dư tiền mặt tối ưu

Báo cáo và phân tích tài chính: Báo cáo tài sản ròng

 • Thông tin gì trong báo cáo tài sản ròng?
 • Quy trình kế toán
 • Nguyên tắc chi phối thực hành kế toán

Báo cáo và phân tích tài chính: Báo cáo hoạt động

 • Thông tin nào trong tuyên bố hoạt động?
 • Cơ sở kế toán

Báo cáo và phân tích tài chính: Báo cáo cấp độ quỹ

 • Quỹ của chính phủ
 • Quỹ độc quyền
 • Quỹ ủy thác

Phân tích tình trạng tài chính (FCA)

 • Phân tích tình trạng tài chính là gì?
 • Xác định các biện pháp trong FCA
 • Xác định bất kỳ xu hướng cảnh báo nào của tình trạng tài chính xấu đi
 • Chỉ định mối quan hệ
 • Giải thích mối quan hệ
 • Viết báo cáo FCA

Khán giả mục tiêu

 • Nhân viên tài chính và ngân sách trong chính phủ.
 • Bất cứ ai quan tâm đến tài chính của chính phủ.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng công cụ dự báo.
 • Xác định độ chính xác của dự báo.
 • Áp dụng công cụ chính xác nhất để dự báo.
 • Xác định vấn đề phát triển tài nguyên.
 • Ước tính tình trạng thiếu hụt doanh thu.
 • Phát triển các tùy chọn doanh thu.
 • Đánh giá các tùy chọn doanh thu.
 • Xác định các tùy chọn doanh thu tối ưu.
 • Tính tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí nhân sự, chi phí hoạt động và chi phí vốn.
 • Thực hiện phân bổ chi phí.
 • Sử dụng phương pháp khấu hao chi phí.
 • Áp dụng chi phí trung bình để xác định hiệu quả.
 • Hiểu các khái niệm về giá trị hiện tại, giá trị tương lai, giá trị thời gian của tiền, tỷ lệ chiết khấu.
 • Áp dụng giá trị hiện tại của chi phí trong so sánh chi phí.
 • Áp dụng chi phí hàng năm trong so sánh chi phí.
 • Áp dụng chi phí gia tăng trong việc ra quyết định.
 • Tính toán giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ lợi ích / chi phí.
 • Hiểu các điều kiện để phân tích lợi ích chi phí.
 • Áp dụng phân tích lợi ích chi phí trong việc ra quyết định.
 • Xác định các chỉ số thích hợp để theo dõi.
 • Phát hiện hiệu suất không được chấp nhận.
 • Phát hiện xu hướng hiệu suất.
 • Xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về hiệu suất tài chính.
 • Xác định nguyên nhân kém hiệu quả.
 • Thực hiện các hành động thích hợp để cải thiện hiệu suất.
 • Phát triển ngân sách tiền mặt.
 • Xác định số dư tiền mặt tối ưu.
 • Sử dụng số dư tiền mặt tối ưu trong việc ra quyết định quản lý tiền mặt.
 • Hiểu các yếu tố chính trong báo cáo tài sản ròng.
 • Hiểu quy trình kế toán.
 • Sử dụng thông tin trong báo cáo tài sản ròng trong phân tích tài chính.
 • Hiểu các yếu tố chính trong báo cáo hoạt động.
 • Hiểu khái niệm về cơ sở kế toán.
 • Áp dụng thông tin trong báo cáo hoạt động trong phân tích tài chính.
 • Hiểu việc sử dụng tiền trong chính phủ.
 • Hiểu các yếu tố chính trong báo cáo cấp độ quỹ.
 • Sử dụng thông tin trong báo cáo cấp độ quỹ trong phân tích tài chính.
 • Biết phân tích tình trạng tài chính là gì.
 • Xác định các biện pháp để đánh giá tình trạng tài chính.
 • Xác định bất kỳ xu hướng cảnh báo nào của tình trạng tài chính xấu đi.
 • Chỉ định mối quan hệ trong phân tích tình trạng tài chính.
 • Giải thích mối quan hệ trong phân tích tình trạng tài chính.
 • Viết báo cáo phân tích tình trạng tài chính.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối September 27, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 4, 2019
Tháng Bảy 1, 2019
Duration
Thời hạn
2 tuần
Price
Giá
4,095 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 3 4, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 3 15, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 1, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 12, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 11 4, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 11 15, 2019
Dates
Tháng 3 4, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 3 15, 2019
Tháng Bảy 1, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Bảy 12, 2019
Tháng 10 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 11 4, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 11 15, 2019