Read the Official Description

Về khóa học này

Khóa học này trang bị cho bạn kiến ​​thức thực tiễn để quản lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn theo quy định của Quy Định về Bảo Vệ Dữ Liệu Chung. Nó đòi hỏi một sự hiểu biết cơ bản về các hệ thống dựa trên web và mạng, mức 3 BTEC trở lên. Bạn sẽ học cách đánh giá tính dễ bị tổn thương đối với một hệ thống CNTT được biết đến và làm thế nào để giảm các vector nguy hiểm này.

Sẽ diễn ra trong sáu tuần, mỗi tuần sẽ có một hỗn hợp các tài liệu giảng dạy, tự học, các hoạt động và các bài tập thực hành, tất cả được thực hiện trực tuyến.

Mục đích và kết quả học tập

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu được yêu cầu quản trị an ninh và các khía cạnh pháp lý của an ninh mạng như áp dụng cho một hệ thống CNTT
 • Xác định loại lỗ hổng và các vector nguy hiểm đối với một hệ thống CNTT
 • Đề xuất kiểm soát trên mạng cần thiết để giảm các vectơ mối đe dọa
 • Hiểu được ý nghĩa của các chiến lược khác nhau được sử dụng để giảm nhẹ cuộc tấn công trên mạng.
 • Hiểu kiến ​​trúc bảo mật của một tổ chức
 • Tiến hành một đánh giá tổn thương

giáo trình

Hoạt động

 • Tính dễ bị tổn thương và đánh giá mối đe dọa đối với một hệ thống CNTT đã biết
 • Các chiến lược giảm thiểu các mối đe dọa vector
 • Thực hành thử nghiệm cho các lỗ hổng

Tuần 1

 • Giới thiệu khóa học
 • Môi trường không gian mạng hiện tại
 • Tác động kinh doanh và chi phí
 • Pháp luật, yêu cầu quy định

Tuần 2

 • Các lỗ hổng chung của CWE, OWASP, STRIDE
 • Con người trong vòng lặp, kỹ thuật xã hội, Vishing, lừa đảo, phần mềm độc hại, giả mạo
 • Chọn các điều khiển thích hợp

Tuần 3

 • Đánh giá rủi ro
 • Từng bước hướng dẫn để tiến hành đánh giá rủi ro
 • Sơ đồ thiết yếu của Cyber

Tuần 4

 • Công cụ và kỹ thuật đánh giá tổn thương
 • Giới thiệu về Rob dữ liệu

Tuần 5

 • Rob dữ liệu

Tuần 6

 • Tóm tắt
 • Làm thế nào để báo cáo nguy cơ không gian mạng để quản lý
 • Vai trò của quy hoạch sự cố
 • Tài nguyên

Thông tin Khóa học

 • Thời gian: c. 60 giờ (trong 6 tuần)
 • Ngày: 8 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6
 • Chi phí: 1.500 bảng Anh
 • 100% Giao hàng trực tuyến: Hướng dẫn cá nhân và nhóm, hướng dẫn tự học qua vật liệu cốt lõi, Q
 • Điều kiện tiên quyết: Cần có sự hiểu biết tốt về các hệ thống dựa trên web và mạng cơ bản (cấp 3 BTEC hoặc cao hơn)
 • Tài liệu học tập: Hướng dẫn bằng video, thuyết trình, bài tập trực tuyến, đọc thêm
Program taught in:
Anh
Last updated August 24, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng Năm 2019
Duration
6 tuần
Bán thời gian
Price
1,500 GBP
By locations
By date