Tổng quan

Chương trình Tâm lý học tại Lake Tahoe Community College cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức nền tảng chung trong lĩnh vực tâm lý học. Ngoài ra, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về hành vi của con người từ các quan điểm lý thuyết khác nhau.

Kết quả học tập của Chương trình

  • Thể hiện sự quen thuộc với các khái niệm chính, quan điểm lý thuyết, phát hiện thực nghiệm và xu hướng lịch sử.
  • Giải thích các phương pháp nghiên cứu khác nhau được sử dụng bởi các nhà tâm lý học và thể hiện kiến ​​thức về thời điểm áp dụng các phương pháp này cũng như những điểm mạnh và giới hạn của chúng.
  • Áp dụng các nguyên tắc tâm lý để phân tích các vấn đề cá nhân, xã hội và tổ chức.
  • Chứng minh nhận thức về sự phức tạp của đa dạng văn hóa xã hội và tác động của nó đến các quá trình tâm lý

Để có được Associate in Arts in Psychology về mức độ Chuyển tiếp, sinh viên phải hoàn thành các yêu cầu sau:

1. Hoàn thành các đơn vị 60 học kỳ hoặc 90 đơn vị quý đủ điều kiện để chuyển sang Đại học Tiểu bang California, bao gồm cả hai điều sau đây:

(A) Chương trình Giảng dạy Chuyển tiếp Giáo dục Thông thường (IGETC) hoặc Giáo dục Đại học Tiểu bang California - Yêu cầu về bề rộng.

(B) Tối thiểu là 18 đơn vị học kỳ hoặc 27 đơn vị quý trong một lĩnh vực chính hoặc trọng tâm, theo quyết định của khu học chánh cộng đồng.

2. Đạt được điểm trung bình tối thiểu là 2.0.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Lake Tahoe Community College

Xem 5 các khóa học tại Lake Tahoe Community College »

Cập nhật lần cuối November 30, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Price
18,720 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019