Các quá trình chính trị và xã hội ở Nam Mỹ: Argentina, Chile, Brazil và Venezuela

Pontificia Universidad Católica Argentina

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Các quá trình chính trị và xã hội ở Nam Mỹ: Argentina, Chile, Brazil và Venezuela

Pontificia Universidad Católica Argentina

Mục tiêu khóa học là để trình bày một góc độ so sánh một số khía cạnh của quá trình chính trị của Argentina, Chile và Brazil và Venezuela từ năm 1950 đến nay. Khóa học kết hợp trình bày lịch sử với việc phân tích các hiện tượng từ cách tiếp cận lý thuyết của riêng của họ về khoa học chính trị. Đây là những lý thuyết hiện đại, tân institutionalism, trọng tâm của sự phân chia giai và lý thuyết về hành động tập thể.

Chương trình được tổ chức xung quanh ba module chính:

  • a) Cuộc hội ngộ của nền dân chủ Mỹ Latinh
  • b) Sự xuất hiện của các hình thức mới của sự bất ổn chính trị khác nhau đảo chính truyền thống và liên kết trong các trường hợp như Argentina hiện tượng của sự sụp đổ kinh tế.
  • c) Sự xuất hiện của chủ nghĩa dân túy biểu hiện kiểu mẫu mới như Hugo Chavez.

Paradojales ba cuộc gặp gỡ với dân chủ, với sự bất ổn và chủ nghĩa dân túy.

Giảng dạyGiáo sư Eugene Kvaternik (Universidad del Salvador, Universite Catholique de Louvain, Đại học Johns Hopkins).

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Spanish (Argentina)
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Argentina - Buenos Aires, Buenos Aires
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Argentina - Buenos Aires, Buenos Aires
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ