Chiến lược HRM - Khả năng tổ chức

London Business Training & Consulting

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Chiến lược HRM - Khả năng tổ chức

London Business Training & Consulting

Chiến lược HRM - Khả năng tổ chức

THÔNG TIN MẤU CHỐT

 • Mã khóa học: HR101A3
 • Thời lượng: 3 ngày
 • Phí: £ 1605

TOM TĂT NỘI DUNG CHƯƠNG TRINH

Chiến lược phát triển tổ chức

 • Hoạt động phát triển tổ chức
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển tổ chức
 • Thay đổi văn hóa

Chiến lược quản lý vốn nhân lực (HCM)

 • Mục tiêu của HCM
 • Vai trò của chiến lược HCM
 • Mối liên hệ giữa HCM và chiến lược kinh doanh
 • Phát triển chiến lược HCM

Chiến lược quản lý kiến ​​thức

 • Quá trình quản lý tri thức
 • Nguồn và loại kiến ​​thức
 • Phương pháp tiếp cận để phát triển các chiến lược quản lý kiến ​​thức
 • Các thành phần của chiến lược quản lý kiến ​​thức

Khán giả mục tiêu

 • Giám đốc nhân sự
 • Thủ trưởng chức năng nhân sự
 • Đối tác kinh doanh nhân sự
 • Quản lý nhân sự cấp cao, các nhà quản lý, cố vấn và cán bộ muốn đóng góp vào việc phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự.
 • Các cán bộ, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và tất cả những người ở cấp cao nhất của một tổ chức quan tâm đến việc phát triển kiến ​​thức chuyên sâu về HRM chiến lược.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành hội thảo nhân sự này, bạn sẽ có thể hiểu:

 • Quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển tổ chức.
 • Ý nghĩa và ý nghĩa của quản lý vốn nhân lực (HCM).
 • Các phương pháp tiếp cận để phát triển các chiến lược quản lý tri thức.

GÌ BAO GỒM:

 • 18 giờ đào tạo dựa trên lớp học
 • Apple ipad
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối September 28, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 4 2, 2019
Tháng 8 6, 2019
Duration
Thời hạn
3 ngày
Toàn thời gian
Price
Giá
1,605 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng 4 2, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 4 4, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng 8 6, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 8 8, 2019
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 12 3, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 12 5, 2019
Dates
Tháng 4 2, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 4 4, 2019
Tháng 8 6, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 8 8, 2019
Tháng 10 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 12 3, 2019
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng 12 5, 2019