Read the Official Description


EDU 602 Kỹ thuật và Đánh giá Kỹ thuật thống kê Trung cấp ......................... 3

Lĩnh vực Giảng dạy (12)
Mười hai giờ đồng hồ của các cố vấn được chấp thuận các khóa học đại cương về Sinh học. (Phải có BIO hoặc tiền tố thích hợp) * Ít nhất hai trong số các khóa học phải ở mức 600 hoặc cao hơn.

.

.

1.552 đô la 1.552 đô la
Linh tinh / Cá nhân $ 1.840 $ 1.840
Tổng cộng 4.392 đô la 4.392 đô la
Tổng số ước tính $ 19.970 $ 27.386
Program taught in:
Anh

See 8 more programs offered by Alabama State University The Harold Lloyd Murphy Graduate School »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
10,156 USD
Học phí trong nhà trường hàng năm; $ 17.572 Học phí ngoài bang trong năm
By locations
By date
Start Date
Tháng 8 2019
Application deadline

Tháng 8 2019

Location
Application deadline
End Date