Đọc Mô tả chính thức

* Hiểu sự phát triển tổ chức

* Đánh giá sự sẵn sàng cho sự phát triển của tổ chức

* Hiện tại Phân tích dữ liệu liên quan đến Phát triển Tổ chức

* Soạn thảo một chiến lược phát triển tổ chức

* Thực hiện quy trình quản lý thay đổi

- để biết thêm thông tin: Convertas .org

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 34 các khóa học tại Convertas »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
5 ngày
Toàn thời gian
Price
3,995 USD
Giá sẽ thay đổi theo Điểm đến đã Chọn
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng