Read the Official Description

* Hiểu sự phát triển tổ chức

* Đánh giá sự sẵn sàng cho sự phát triển của tổ chức

* Hiện tại Phân tích dữ liệu liên quan đến Phát triển Tổ chức

* Soạn thảo một chiến lược phát triển tổ chức

* Thực hiện quy trình quản lý thay đổi

- để biết thêm thông tin: Convertas .org

Program taught in:
Anh

See 34 more programs offered by Convertas »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
5 ngày
Toàn thời gian
Price
3,695 USD
Giá sẽ thay đổi theo Điểm đến đã Chọn
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline