Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong khoa học

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong khoa học

University of Technology Sydney

Khóa học nâng cao triển vọng nghề nghiệp bằng cách cung cấp cơ hội để mở rộng kiến ​​thức vượt quá một mức độ đầu tiên.

Khóa học cung cấp một xương sống của kỹ năng quan trọng đối với một nhà khoa học chuyên nghiệp, được tham gia vào nghiên cứu, kinh doanh, khoa học, các ngành công nghiệp, tổ chức chính phủ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
0.5 - 1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
18,280 AUD
trong AUD cho mỗi học kỳ 24cp
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ