Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong kiểm toán công nghệ thông tin và tuân thủ

Virginia International University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong kiểm toán công nghệ thông tin và tuân thủ

Virginia International University

Các doanh nghiệp ngày nay hoạt động trong môi trường dựa trên công nghệ phức tạp. Để đảm bảo hiệu quả và độ chính xác trong các hệ thống thông tin và phòng chống các hành vi lừa đảo, doanh nghiệp yêu cầu hệ thống thông tin và các quá trình của họ được kiểm toán. Các bên liên quan cần đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu.

Các Chứng chỉ tốt nghiệp Công nghệ thông tin kiểm toán và Tuân thủ (ITAC) các khóa học cho phép sinh viên học các khái niệm an ninh và hiểu cách IT rủi ro liên quan có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp an ninh và kiểm soát. Học sinh cũng sẽ phát triển một sự hiểu biết các yêu cầu pháp lớn.

Yêu cầu chương trình

Chương trình bao gồm bốn (4) Các khóa học cốt lõi và hai (2) các khóa học tự chọn. Các khóa học tự chọn cung cấp cơ hội cho học sinh phát triển năng lực tiếp tục được bảo hiểm trong các khóa học cốt lõi, dựa trên diện tích mà họ quan tâm.

Các khóa học điều kiện tiên quyết

Tất cả các sinh viên mới trong chương trình chứng chỉ này cần những kỹ năng cơ bản nhất định để hoàn thành nó. Những học sinh không có nền cần thiết trong quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin cần phải thực hiện một số hoặc tất cả các khóa học điều kiện tiên quyết trước khi họ bắt đầu làm việc trên các khóa học trong chương trình.

Mục tiêu chương trình

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

  • Đánh giá rủi ro đối với hệ thống thông tin và thông tin.
  • Thực hiện kế hoạch kiểm toán, sử dụng kỹ thuật thu thập thông tin có hiệu quả và phân biệt các hình thức của chứng cứ.
  • Hiểu bản chất và các khuôn khổ quản trị công ty cho CNTT.
  • Đánh giá khả năng áp dụng của các thành phần và quy trình của văn bản pháp quy và phương pháp luận.
  • Thực hiện kiểm soát truy cập, điều khiển quá trình và kiểm toán nội bộ.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
2 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
13,068 USD
Information
Deadline
Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
Locations
Hoa Kỳ - Fairfax, Virginia
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Fairfax, Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Applicant Outside of the US July 15th, 2016; Applicant Already in the US August 19th, 2016
Ngày kết thúc Trường liên hệ