Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này chuẩn bị cho bạn nhập cảnh cấp việc làm như helper của một thợ điện hoặc một thợ điện người học việc. Ngoài ra, nó chuẩn bị cho bạn để có những kiểm tra nhà nước về cấp giấy phép như một thợ điện thợ. Bạn phải tham gia vào một cơ sở toàn thời gian.

TỔNG GIÁO DỤC (7-8 cr)

Truyền thông (4 cr)

  • ENG 108N Basic Thành phần I (4)

Toán học (3-4 cr)

  • MATH 100N (4) hoặc một khóa học toán học cấp cao hơn (3)

YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH (24 cr)

  • ELEC 140 Giới thiệu về Lý thuyết điện (3)
  • ELEC 141 Giới thiệu về Mã điện (3)
  • ELEC 142L Cư Dây Lab (6)
  • ELEC 150 Điện Lý thuyết (3)
  • ELEC 151 Điện Mã (3)
  • ELEC 152L thương mại Dây Lab (6)

TỔNG CREDITS: 31-32

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Northern New Mexico College (NNMC) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date