Học hè

Barcelona School of Management · Pompeu Fabra University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Học hè

Barcelona School of Management · Pompeu Fabra University

Đó là ai không?

Phương pháp

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
2 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
1,950 EUR
Locations
Tây Ban Nha - Barcelona, Catalonia
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Bảy 2019
Tây Ban Nha - Barcelona, Catalonia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ