Hội thảo về Quản lý dự án Quản lý

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hội thảo về Quản lý dự án Quản lý

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

mục tiêu

Biết và áp dụng một phương pháp quản lý dự án để quản lý hiệu quả các nguồn lực và chi phí liên quan đến dự án và do đó tuân thủ một cách kịp thời, để nó được phản ánh trong lợi ích cho công ty. Chính thức hóa kiến ​​thức và kỹ năng để xác định, lập kế hoạch và thực hiện các dự án theo phương pháp luận của Viện Quản lý dự án (PMI®).


Lợi ích của chương trình

 • Bạn sẽ nâng cao hiệu quả quản lý dự án: thời gian, chi phí, phạm vi và chất lượng.
 • Bạn có thể quản lý hiệu quả một dự án như một chuyên gia có trách nhiệm và thực thi.
 • Bạn sẽ có thể thực hiện một dự án trong tổ chức nơi bạn làm việc và áp dụng các kỹ thuật được thấy trong hội thảo để cuối cùng, tài liệu được yêu cầu được cung cấp và triển lãm về công việc được chuẩn bị.
 • Bạn sẽ phát triển kiến ​​thức của mình trong một hội thảo được đăng ký trong PMI®, tương đương 40 PDU, có thể được sử dụng để nhận được một trong các chứng chỉ PMI.


Đạo diễn

Các nhà quản lý, lãnh đạo và những người liên quan đến việc thực hiện các dự án và những người có quan tâm đến chứng chỉ PMI®.


Nội dung của chương trình

Hội thảo quản lý dự án quản lý bao gồm bốn mô-đun, tổng cộng 48 giờ học.

Mô-đun 1. Khung khái niệm và định nghĩa dự án (12 giờ)

 • Mục đích của quản lý dự án.
 • Dự án vòng đời.
 • nhóm quá trình và các khu vực kiến ​​thức ..
 • Trang chủ và chính thức của dự án (Điều lệ)
 • Xác định kế hoạch quản lý và kế hoạch dự án công ty con của nó.
 • Kế hoạch phát triển phạm vi.
 • Phạm vi tuyên bố.
 • Phát triển của cấu trúc phân chia công việc (WBS).

Mô-đun 2. Lập trình thời gian dự án (12 giờ)

 • Kế hoạch quản lý thời gian (lịch)
 • Định nghĩa của hoạt động, trình tự, ước tính thời gian, ước lượng tài nguyên.
 • Kỹ thuật để làm mạng.
 • Kỹ thuật để phát triển kế hoạch.
 • Phương pháp tính toán con đường quan trọng (CPM)
 • vấn đề quản lý tài nguyên trong dự án.
 • Sử dụng hỗ trợ phần mềm (Microsoft Project 2013).

Mô-đun 3. Ngân sách Dự án và Kiểm soát (12 giờ)

 • Chủng loại và phân loại chi phí trong dự án.
 • kỹ thuật dự toán chi phí.
 • Lập ngân sách và dòng tiền.
 • chi phí ban đầu.
 • phương pháp giá trị gia tăng thu được (Earned Value Management).
 • chỉ số Status dự án
 • Chỉ số và tình trạng dự án dự báo xu hướng.
 • Báo cáo hiệu suất.
 • Sử dụng hỗ trợ phần mềm (Microsoft Project 2013).

Học phần 4. Quản trị nguồn nhân lực, truyền thông và rủi ro trong dự án (12 giờ)

 • tổ chức dự án.
 • Phát triển của nhóm dự án.
 • Truyền ma trận.
 • khái niệm rủi ro.
 • quản lý rủi ro xử lý trong dự án.
 • kỹ thuật xác định rủi ro.
 • kỹ thuật định lượng rủi ro.
 • Thành lập kế hoạch ứng phó rủi ro.
 • Phát triển và tài liệu kế hoạch tưới tiêu cho một dự án.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha


Cập nhật lần cuối October 27, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 1, 2019
Tháng 3 8, 2019
Duration
Thời hạn
48 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
21,300 MXN
Locations
Mexico - Ciudad Juarez, Chihuahua
Ngày bắt đầu : Tháng 3 1, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Saltillo, Coahuila
Ngày bắt đầu : Tháng 3 29, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Torreón, Coahuila
Ngày bắt đầu : Tháng 3 8, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Leon, Guanajuato
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Morelia, Michoacán
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 17, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Cuernavaca, Morelos
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 4, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 3 1, 2019
Mexico - Ciudad Juarez, Chihuahua
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 3 8, 2019
Mexico - Torreón, Coahuila
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 3 29, 2019
Mexico - Saltillo, Coahuila
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 4, 2019
Mexico - Cuernavaca, Morelos
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 17, 2019
Mexico - Morelia, Michoacán
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Bảy 2019
Mexico - Leon, Guanajuato
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 11 2019
Mexico - Morelia, Michoacán
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Torreón, Coahuila
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ