Hội thảo về ngân sách và các chỉ số để ra quyết định tài chính

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hội thảo về ngân sách và các chỉ số để ra quyết định tài chính

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Mục tiêu chung:

Hiểu các yếu tố chính để xem xét trong việc chuẩn bị ngân sách để sử dụng chúng như một công cụ trong việc lập kế hoạch và kiểm soát hành chính. Ngoài ra, như hỗ trợ cho việc ra quyết định hoạt động, tài chính và đầu tư mà một công ty phải đối mặt trong ngắn và trung hạn.

Tóm tắt nội dung chương trình:

  1. Ngân sách và chỉ số để ra quyết định tài chính

Phương pháp của Chương trình:

Phương pháp nghiên cứu là lý thuyết - thực tế, các chủ đề lý thuyết được giải quyết như là hỗ trợ và thông qua việc giải quyết các vấn đề và xây dựng kiến ​​thức với phương pháp trường hợp, việc tự tạo các kế hoạch và chương trình được tạo ra.

Tương tự như vậy, sự phong phú tồn tại giữa nhóm và trao đổi kinh nghiệm.

Sự khác biệt:

Không có chương trình tương tự nào trong cuộc thi.

Excel được sử dụng để xây dựng ngân sách tổng thể và sử dụng nó trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của công ty phù hợp với các chủ đề được xem xét trong chương trình nghị sự.

Lợi ích:

Người tham gia sẽ biết các công cụ chính để ra quyết định và đánh giá và kiểm soát hậu quả của nó, tập trung vào việc tạo ra dòng tiền và tăng giá trị của công ty.

Xác định lợi ích của việc chuẩn bị ngân sách tổng thể

Hồ sơ xuất cảnh của người tham gia:

  1. Chuẩn bị một ngân sách tổng thể với Excel.
  2. Tính toán và diễn giải các biến thể liên quan đến chi phí tiêu chuẩn
  3. Sử dụng công cụ chi phí - khối lượng - tiện ích như hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định.
  4. Hiểu các chỉ số để đo lường kết quả của các trung tâm trách nhiệm.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Tây Ban Nha


Cập nhật lần cuối May 21, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 3 7, 2019
Tháng Năm 31, 2019
Duration
Thời hạn
40 - 95 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
12,000 MXN
Locations
Mexico - Ciudad Juarez, Chihuahua
Ngày bắt đầu : Tháng 3 7, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Torreón, Coahuila
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 31, 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Mexico - Oaxaca, Oaxaca
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 3 7, 2019
Mexico - Ciudad Juarez, Chihuahua
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 31, 2019
Mexico - Torreón, Coahuila
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Bảy 2019
Mexico - Oaxaca, Oaxaca
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ