Read the Official Description

Thông tin mấu chốt

 • Mã khóa học: AFB101
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Học phí: £ 4145

Tom tăt nội dung chương trinh

Giới thiệu về Kế toán

 • Hai hình thức kế toán: kế toán tài chính và kế toán quản lý
 • Khung pháp lý và khái niệm
 • Đặc điểm định tính của thông tin tài chính hữu ích
 • Các loại thực thể kinh doanh
 • Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hàng năm

Khái niệm và hệ thống kế toán

 • Báo cáo thu nhập toàn diện (báo cáo thu nhập)
 • Báo cáo tình hình tài chính (bảng cân đối kế toán)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính
 • Báo cáo thu nhập: chi phí bán hàng hoạt động
 • Khái niệm cơ bản: quy tắc đo lường và khái niệm kế toán cơ bản
 • Ba vấn đề về tài sản, nhà máy và thiết bị nữa
 • Ghi thông tin kế toán

Phân tích tài chính: Phần 1

 • Phân tích báo cáo tài chính cho mục đích đầu tư
 • Những người dùng khác và nhu cầu của họ
 • Phân tích theo chiều ngang và phân tích xu hướng
 • Phân tích theo chiều dọc
 • Phân tích tỷ lệ
 • Điểm yếu và hạn chế

Phân tích tài chính: Phần 2

 • Ổ đĩa cho thông tin
 • Quản lý các bên liên quan
 • Báo cáo trách nhiệm xã hội của công ty
 • Thông báo thu nhập, cuộc gọi hội nghị và bản trình bày của nhà đầu tư
 • Quan hệ truyền thông: thông cáo báo chí và báo chí
 • Phương tiện truyền thông xã hội và bản tin trên internet

Kế hoạch kinh doanh

 • Lập kế hoạch và kiểm soát kinh doanh: vai trò của ngân sách
 • Quy trình thiết lập ngân sách
 • Các bước cơ bản để chuẩn bị ngân sách
 • Lập ngân sách trong các loại tổ chức khác nhau
 • Hạn chế và vấn đề với ngân sách
 • Cải thiện lập kế hoạch kinh doanh và lập ngân sách

Ngân sách và quản lý hiệu suất

 • Trung tâm trách nhiệm
 • Nguyên tắc kiểm soát
 • Đo lường hiệu suất liên quan đến lợi nhuận
 • Phân tích chi phí và phương sai chuẩn
 • Quản lý hiệu suất tại các trung tâm đầu tư
 • Các chỉ số hoạt động phi tài chính
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Đo lường hiệu suất trong các tổ chức phi lợi nhuận
 • Ảnh hưởng bên ngoài đến hiệu suất

Dòng tiền

 • Doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền mặt?
 • Phương pháp xác lập số dư tiền mặt
 • Dự báo tiền mặt: ngân sách tiền mặt
 • Quản lý tiền mặt: các chiến lược cải thiện dòng tiền
 • Diễn giải và phân tích dự báo dòng tiền

Quyết định về giá

 • Quan điểm của kế toán - chi phí và định giá
 • Chi phí hấp thụ và giá cả cộng chi phí
 • Giá cộng thêm chi phí
 • Giá chi phí dựa trên hoạt động (ABC)
 • Chi phí và định giá chu kỳ sống
 • Quan điểm của nhà kinh tế
 • Quan điểm của nhà tiếp thị
 • Kết hợp ba quan điểm: thiết lập chiến lược đặt giá phù hợp
 • Chiến lược định giá
 • Đặt giá mục tiêu và chi phí mục tiêu

Quyết định đầu tư

 • Đánh giá đầu tư - những điều cơ bản
 • Kỹ thuật đánh giá truyền thống
 • Kết hợp các phức tạp thực tế vào thẩm định đầu tư
 • Đánh giá đầu tư trong bối cảnh
 • Thực hiện chế độ xem chiến lược rộng hơn

Quyết định hoạt động

 • Ra quyết định hoạt động
 • Phân tích chi phí-lợi nhuận-khối lượng (CVP)
 • Chi phí liên quan

Khán giả mục tiêu

Tài chính này cho đào tạo các nhà quản lý phi tài chính phù hợp cho:

 • Các nhà quản lý muốn cải thiện các kỹ năng phân tích của họ và sử dụng các công cụ kế toán và tài chính cho lợi thế quản lý.
 • Những người muốn hiểu và sử dụng kiến ​​thức kế toán để ra quyết định hoạt động và quản lý.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính cơ bản.
 • Giải thích thông tin kế toán tài chính.
 • Giải thích lợi nhuận và ngân sách tiền mặt và xác định các vấn đề tiềm ẩn.
 • Xác định các chiến lược giá thích hợp để phù hợp với các nhu cầu thị trường khác nhau.
 • Kết hợp đánh giá tài chính vào việc ra quyết định hoạt động và giải quyết vấn đề.
Program taught in:
Anh

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 11, 2019
Tháng Bảy 8, 2019
Duration
2 tuần
Price
4,145 GBP
By locations
By date
Start Date
Tháng 3 11, 2019
End Date
Tháng 3 22, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 8, 2019
End Date
Tháng Bảy 19, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 11 11, 2019
End Date
Tháng 11 22, 2019
Application deadline

Tháng 3 11, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 3 22, 2019

Tháng Bảy 8, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng Bảy 19, 2019

Tháng 11 11, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 11 22, 2019