Kỹ năng quản lý dự án

Chung

Chương trình mô tả

Khóa há»c này sẽ cung cấp cho ngÆ°á»i tham gia các kỹ nÄng cần thiết cần thiết Äá» lập kế hoạch dá»± án của há» bằng cách tạo các báo cáo phạm vi dá»± án và cấu trúc phân chia công viá»c dá»± án. Ngoài ra, ngÆ°á»i tham gia sẽ có thá» phát triá»n các chá» sá» hiá»u suất chính Äá» theo dõi và kiá»m soát tiến Äá» và ngân sách dá»± án của há».

Khóa há»c cÅ©ng nhằm mục Äích há» trợ ngÆ°á»i tham gia Äánh giá tính khả thi của các dá»± án của há» bằng cách áp dụng các kỹ thuật ngân sách vá»n. Cuá»i cùng, những ngÆ°á»i tham gia sẽ lên kế hoạch hiá»u quả cho sá»± tham gia của các bên liên quan của dá»± án và quản lý kỳ vá»ng của há».

Khóa há»c sá»­ dụng kết hợp các kỹ thuật tÆ°Æ¡ng tác, chẳng hạn nhÆ° các bài thuyết trình ngắn của chuyên gia tÆ° vấn và những ngÆ°á»i tham gia và Äánh giá tâm lý há»c. Khóa há»c cÅ©ng có tính nÄng sá»­ dụng má»t sá» bài tập nhóm và nghiên cứu Äiá»n hình theo sau các cuá»c thảo luận toàn thá».

115507_ProjectManagementSkills.jpg

Mục tiêu

 • Lập kế hoạch dá»± án bằng cách sá»­ dụng má»t tuyên bá» vá» công viá»c và cấu trúc phân chia công viá»c (WBS)
 • Lập kế hoạch hoạt Äá»ng dá»± án và xây dá»±ng mô hình mạng dá»± án
 • Tính toán ngân sách dá»± án và lên lá»ch phÆ°Æ¡ng sai bằng cách sá»­ dụng các kỹ thuật Giá trá» kiếm Äược (EV)
 • Chá»n Äúng dá»± án sá»­ dụng kỹ thuật ngân sách vá»n
 • Liên quan Äến các bên liên quan dá»± án thông qua các kỹ nÄng Äàm phán và giao tiếp tá»t hÆ¡n

Ai nên tham dự

Quản lý dá»± án, thành viên của vÄn phòng dá»± án, nhà tài trợ dá»± án, quản lý chức nÄng, quản lý cấp cao và các cá nhân quan tâm Äến quản lý dá»± án.

Mô-Äun

Ngày 1: Lập kế hoạch dự án

 • Äá»nh nghÄ©a quản lý dá»± án
 • Dá»± án so vá»i hoạt Äá»ng
 • Quản lý các hạn chế của dá»± án
 • Ứng dụng quản lý dá»± án
 • Lợi ích tiá»m nÄng của quản lý dá»± án
 • Äá»nh nghÄ©a vòng Äá»i dá»± án
 • Xác Äá»nh yêu cầu dá»± án
 • Vấn Äá» phân hủy WBS
 • HÆ°á»ng dẫn và danh sách kiá»m tra của WBS

Ngày 2: Lập kế hoạch dự án

 • Các hoạt Äá»ng liên kết và giải trình tá»± WBS
 • Lập kế hoạch tiến và lùi
 • PhÆ°Æ¡ng pháp ÄÆ°á»ng dẫn quan trá»ng (CPM)
 • Quản lý chùng
 • Kỹ thuật Äánh giá và Äánh giá chÆ°Æ¡ng trình (PERT)
 • Lá»ch trình kỹ thuật nén
 • Huyá»n thoại và thá»±c tế vá» nén lá»ch
 • Lập kế hoạch và san lấp nguá»n lá»±c

Ngày 3: Tá» chức và kiá»m soát dá»± án

 • Tá» chức dá»± án và kiá»m soát dá»± án
 • Nắm vững quản lý giá trá» kiếm Äược
 • Lá»ch trình và chênh lá»ch ngân sách
 • Dá»± báo dá»± án
 • Báo cáo quản lý dá»± án
 • Kiá»m toán má»t dá»± án
 • Vai trò của phần má»m trong quản lý dá»± án

Ngày 4: Lá»±a chá»n dá»± án sá»­ dụng kỹ thuật ngân sách vá»n

 • Äá»nh nghÄ©a vá» ngân sách vá»n
 • Chi phí vá»n
 • Tá»· lá» lợi nhuận kế toán (ARR)
 • Thá»i gian hoàn vá»n (PP)
 • Giá trá» hiá»n tại ròng (NPV)
 • Tá»· lá» hoàn vá»n ná»i bá» (IRR)

Ngày 5: Quản lý các bên liên quan của dự án

 • Xác Äá»nh các bên liên quan
 • Các loại bên liên quan
 • Sức mạnh của các bên liên quan và lÆ°á»i lãi suất
 • Lập kế hoạch quản lý các bên liên quan
 • Quản lý sá»± tham gia của các bên liên quan
 • Kiá»m soát sá»± tham gia của các bên liên quan
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. ... Đọc thêm

At CONVERTAS, we organize training courses in all areas of business including Management, HR Management, Marketing, Finance, Procurement and Logistics, targeting organizations, managers and employees. Whether in-house or public, training courses are organized with the highest qualified trainers. Đọc ít hơn
Dubai , Abu Dhabi , London , Istanbul , Kuala Lumpur + 4 Hơn Ít hơn