Liên kết bằng cấp trong lập trình máy tính

Butte College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Liên kết bằng cấp trong lập trình máy tính

Butte College

Bằng liên kết trong lập trình máy tính

Chương trình Lập trình Máy tính

Boyd Trolinger, Cố vấn (530) 895-2503 Văn phòng Bộ: AHPS 251 (530) 895-2531 Tư vấn và Tư vấn: (530) 895-2378

Về Chương trình

Các chương trình lập trình vi tính chuẩn bị sinh viên cho các vị trí cấp thấp như lập trình máy tính và phát triển web. Các chương trình giảng dạy bao gồm các phần mềm phát triển vòng đời, các thuật toán, cấu trúc dữ liệu cơ bản, thiết kế cơ sở dữ liệu, và việc thiết kế, thực hiện và kiểm tra các chương trình máy tính và các trang web động.

Không có kỹ năng điều kiện tiên quyết được yêu cầu cho sinh viên ghi danh vào chương trình.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình cung cấp các khóa học để chuẩn bị cho sinh viên cho các vị trí cấp thấp như lập trình máy tính và phát triển web.

AS Bằng cấp trong Lập trình máy tính (60 đơn vị tối thiểu)

Sinh viên kết quả học tập

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình này, học sinh sẽ có khả năng:

  • Thiết kế và thực hiện các giải pháp phần mềm cơ bản sử dụng các khối xây dựng hệ thống phần mềm máy tính hiện đại.
  • Xác định, mô tả, và áp dụng một loạt các mô hình công nghệ phần mềm và các mô hình quá trình phát triển các giải pháp phần mềm máy tính.
  • Thiết kế, thực hiện và kiểm tra các chức năng của cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Thiết kế, thực hiện và kiểm tra các chức năng của phần mềm máy tính trong một loạt các ngôn ngữ lập trình máy tính.
  • Thiết kế, thực hiện, kiểm tra, và duy trì trang web động sử dụng công nghệ phía khách hàng, công nghệ phía máy chủ, và cơ sở dữ liệu quan hệ.

Các lớp bắt buộc cho ngành chính: 22 đơn vị Giới thiệu về Lập trình Các khái niệm và Phương pháp Lập trình và Thuật toán I Lập trình và Thuật toán II Linux 1, Các yếu tố Phát triển Web I Phát triển Web II BUS 18 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
12 - 24 tháng
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Chico, California
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Hoa Kỳ - Chico, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Chico, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ