Chương trình giảng dạy Nghệ thuật Tự do cung cấp thành phần nghệ thuật tự do cốt lõi của hầu hết các chương trình cử nhân và chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang các trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm. Chương trình giảng dạy liên ngành rất phù hợp cho những sinh viên chưa quyết định về chuyên ngành hoặc đang tìm kiếm một nền giáo dục tổng quát, rộng rãi trước khi thu hẹp trọng tâm của khóa học. Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ có vị trí tốt để theo đuổi bất kỳ số lượng chương trình Cử nhân Nghệ thuật khác nhau tại các tổ chức bốn năm. Do các yêu cầu về chương trình giảng dạy của các tổ chức khác nhau, sinh viên nên gặp một cố vấn chuyển nhượng tại DCCC để có được thông tin liên quan đến các yêu cầu đầu vào cho trường và chương trình cụ thể mà họ quan tâm.

Kết quả của Chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình học này, sinh viên có thể:

  • Chứng minh suy nghĩ phê bình âm thanh, hiểu biết về thông tin và năng lực công nghệ trong việc sản xuất các bài viết và thuyết trình.
  • Chứng minh lý luận định lượng và khoa học khi điều tra và giải quyết các vấn đề trừu tượng và vật chất.
  • Chứng tỏ nhận thức về các lực lượng xã hội, chính trị và kinh tế, những người hình thành nên cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong thế giới hiện đại.
  • Tham gia một cách nghiêm túc với những biểu hiện thẩm mỹ của kinh nghiệm của con người.
  • Phân tích và suy nghĩ về hành vi của con người từ các quan điểm lý thuyết và thực nghiệm.

Yêu cầu khóa học có sẵn ở đây .

Yêu cầu nhập học

Bằng chứng về việc tốt nghiệp trung học

Thông tin học bổng

Quỹ Giáo dục của Delaware County Community College cấp khoảng 300.000 đô la cho học bổng hàng năm. Mỗi học bổng đều có tiêu chuẩn riêng để được xác nhận bởi nhà tài trợ. Thời gian học bổng mỗi năm kéo dài từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại www. DCCC .edu / học bổng .

Ngày bắt đầu

Mỗi học kỳ.

  • Học kỳ mùa thu cuối tháng 8;
  • Học kỳ Xuân: Đầu tháng Giêng;
  • Học kỳ mùa hè: cuối tháng 5
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 18 các khóa học tại Delaware County Community College »

Cập nhật lần cuối March 13, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date