Đọc Mô tả chính thức

Các Chương trình Hệ thống thông tin máy tính các khái niệm, các thủ tục và các thuật ngữ, cũng như các kỹ năng và các ứng dụng cần thiết để vận hành máy tính.

Hệ thống thông tin máy tính AS hoặc AA Bằng

kết quả học tập của học sinh Chương trình

  • Học sinh sẽ có thể lọc các bản ghi trong một bảng truy cập.
  • Học sinh sẽ có thể thay đổi một chủ đề hoặc Quick Style và áp dụng nó trong một tài liệu.
  • Sinh viên sẽ soạn thư từ kinh doanh sử dụng đúng định dạng đáp ứng một nghiên cứu trường hợp.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 9 các khóa học tại West Hills College - Coalinga »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
46 USD
mỗi đơn vị.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date