Mức độ liên kết trong khoa học công nghệ nông nghiệp

West Hills College - Coalinga

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mức độ liên kết trong khoa học công nghệ nông nghiệp

West Hills College - Coalinga

Các chương trình chính xác Nông nghiệp chuẩn bị học sinh để làm việc với các vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) hệ thống, hệ thống thông tin địa lý (GIS) phần mềm, hệ thống hướng dẫn máy kéo tự động, biến tốc độ hóa học phun đầu vào, thiết bị khảo sát, và phần mềm máy tính có liên quan. Học sinh sẽ được học thông qua thực hành, ứng dụng thực tế. Hoàn thiện các giấy chứng nhận đủ điều kiện học sinh để nhập vào thị trường công việc chuyên môn trong các lĩnh vực công cộng cũng như các ngành công nghiệp nông nghiệp. Các đơn vị cấp Giấy chứng nhận Nông nghiệp chính xác áp dụng cho các Associates Khoa học Bằng cấp trong nông nghiệp.

Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ AS Bằng

kết quả học tập của học sinh Chương trình

  • Học sinh sẽ chứng minh khả năng của họ để sử dụng công nghệ nông nghiệp.
  • Học sinh sẽ hiểu nguyên tắc cơ bản nông học (mối quan hệ đất, thực vật, nước).
  • Học sinh sẽ chứng minh khả năng của mình để cơ thể bản đồ sử dụng GPS và số hóa các ranh giới trường này để tạo bản đồ trong GIS.
  • Học sinh sẽ chứng minh các kỹ năng sẵn sàng công việc cần thiết để có được việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
46 USD
mỗi đơn vị.
Locations
Hoa Kỳ - Coalinga, California
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019, Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019, Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Coalinga, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ