Đọc Mô tả chính thức

Lễ vật trình được thiết kế để sinh viên làm quen với thực tế, lý thuyết, và xu hướng hiện đại trong tâm lý học và phát triển con người và làm thế nào những nguyên tắc này có thể được kết hợp vào một sự hiểu biết ý nghĩa của chính mình. Đối với học sinh có ý định lớn trong tâm lý học, có một số lĩnh vực tập trung và sự nghiệp lựa chọn.

Tùy chọn sự nghiệp

Giám đốc hoạt động, quản lý, quảng cáo Account Executive, nghệ thuật trị liệu, trẻ em tâm lý học, tâm lý học lâm sàng, công nhân Sức khỏe Tâm Thần Cộng Đồng, Cán Correctional, Tham tán, Đại diện dịch vụ khách hàng, Dược / Rượu Cố vấn, nhân viên quan hệ Chuyên viên tuyển dụng phỏng vấn / Cố vấn, thực nghiệm tâm lý học, công nghiệp Nhà tâm lý học, Chuyên gia phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu thị trường Chuyên viên phân tích, hôn nhân, gia đình và Tham tán trẻ em, Bộ trưởng, cán bộ chuyên gia, quản chế / Cán bộ Parole, Giám đốc Chương trình, tâm thần lao động xã hội, tâm thần Kỹ thuật viên, bác sĩ tâm thần, Psychometrist, Công Giáo Dục y Tế, Quan hệ Đại diện Công, giải trí chuyên gia / nhà trị liệu, phục hồi chức năng cố vấn, trợ lý nghiên cứu, cư Tham tán, Đại diện bán hàng, trường học tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Ngôn giúp chữa / Therapist, nhà thống kê, chuyên gia đào tạo, phúc lợi công nhân, thanh niên Tổ chức lãnh đạo

Chuyển

Học sinh có kế hoạch chuyển sang trường đại học bốn năm phải hoàn thành các yêu cầu chính phân chia thấp hơn và mô hình giáo dục phổ thông cho các tổ chức chuyển giao thích hợp và lớn. yêu cầu chính xác cho các tổ chức UC và CSU có thể được tìm thấy trên www.assist.org. Hãy xem một nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin theo yêu cầu của chương trình đào tạo có thể khác nhau giữa các trường đại học chuyển giao.

Tất cả các sinh viên đại học mới được yêu cầu tham gia kiểm tra, định hướng và đáp ứng với một nhân viên tư vấn, trừ khi họ được miễn. Định hướng được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị để thành công tại trường Cao đẳng của Marin và để đạt được mục tiêu giáo dục của bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 18 các khóa học tại College of Marin »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date