Năm Dự bị Quốc tế

Chung

Giới thiệu về trường

Studying at Leeds Beckett University you will be in the centre of an exhilarating community and be part of a social and economic environment that is shaping the city of Leeds for the future.

Studying at Leeds Beckett University you will be in the centre of an exhilarating community and be part of a social and economic environment that is shaping the city of Leeds for the future. Đọc ít hơn
Xứ Wales , Anh trực tuyến + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường