Quản lý phi lợi nhuận (chứng chỉ tốt nghiệp)

Marymount University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Quản lý phi lợi nhuận (chứng chỉ tốt nghiệp)

Marymount University

Quản lý phi lợi nhuận (Chứng chỉ tốt nghiệp)

Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên các vị trí lãnh đạo trong ngành phi lợi nhuận phát triển nhanh chóng. Chứng chỉ này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng kinh doanh cần thiết để giải quyết các vấn đề quản lý phức tạp mà các nhà quản lý của các doanh nghiệp phi lợi nhuận phải đối mặt. Quản lý, tiếp thị, kế toán, tài chính, gây quỹ và các vấn đề pháp lý được đề cập trong một ngữ cảnh cụ thể phi lợi nhuận. Ngoài ra, các khóa học bắt buộc trong chứng chỉ Quản lý Phi Lợi nhuận có thể được sử dụng như là một phần của chương trình Quản lý Phi lợi nhuận trong chương trình Quản trị Kinh doanh.

Giấy chứng nhận này được cung cấp độc quyền tại Trung tâm Reston Marymount.


Yêu cầu hoàn thành lớp học và lớp tối thiểu: Học sinh trong chứng chỉ này phải đạt tiêu chuẩn học tập của sinh viên sau đại học và đạt được điểm tối thiểu C cho mỗi khóa học được yêu cầu trong giấy chứng nhận. Không có khóa học nào có thể được lặp lại nhiều lần.

Yêu cầu chứng nhận

18 tín chỉ


Các khóa học được liệt kê theo thứ tự được đề nghị ghi danh.

  • MGT 537 Quản lý phi lợi nhuận
  • MKT 537 Tiếp thị phi lợi nhuận
  • ACT 537 Kế toán và Tài chính cho các nhà quản lý phi lợi nhuận
  • MBA 515 Hành vi Tổ chức
  • MGT 560 Các vấn đề đạo đức trong kinh doanh và xã hội
  • Một (1) những điều sau đây: LA 557 Các vấn đề pháp lý phi lợi nhuận, MKT 557 Fundraisin
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Arlington, Virginia
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Arlington, Virginia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ