Đọc Mô tả chính thức

Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, AAS

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho học sinh những kỹ năng và khả năng cụ thể để vận hành một doanh nghiệp mới hoặc để cải thiện hoạt động trong một doanh nghiệp nhỏ hiện có. Chương trình này bao gồm một phần thực tập / hội thảo. Các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và năng lực trên toàn quốc. Do tính chất của các doanh nghiệp nhỏ, mức lương khởi điểm rất khác nhau.

63 giờ tín dụng

Chương trình giảng dạy 1411

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Moraine Valley Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
63 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date