Chương trình này được thiết kế cho sinh viên quan tâm đến các ứng dụng và tích hợp của khoa học sinh học và vật lý để sản xuất cây trồng bền vững. Học sinh chuyển vào các chương trình khoa học cây trồng hoặc nông học cho nghề nghiệp trong hạt giống, phân bón, và các ngành công nghiệp hóa chất, hoặc trong sản xuất cây trồng. Chuyển thành một khoa học đất hoặc chương trình đào tạo hệ sinh thái có thể dẫn đến quản lý đất đai và quản lý tài nguyên thiên nhiên vị trí. Học sinh phải hoàn tất thành công khóa học cốt lõi với một "C-" hoặc tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của chương trình. Học sinh dự định chuyển đến một chương trình bốn năm có thể cần phải có thêm giờ vượt quá yêu cầu của chương trình ở Northwest College để chuyển vào như là một cơ sở. Những sinh viên này phải hỏi ý kiến ​​cố vấn của họ và các cửa hàng đại học bốn năm thích hợp.

Tổng số yêu cầu chung Giáo dục: 31-37 Credits

Eleven tín của Tổng Giáo Dục có thể được thực hiện bằng cách lấy Lớp Nòng Cốt.

Các khóa học cốt lõi

 • AECL 1000 - Agroecology (4)
 • AECL 2010 - Giới thiệu về đất Khoa học (4)
 • AECL 2395 - Nông nghiệp Khoa học phương pháp nghiên cứu (2) (Capstone Course)
 • AGEC 1010 - Kinh tế Nông nghiệp I (3)

Tổng số khóa học Core: 13 Credits

Lõi môn tự chọn

Học sinh phải mất hai khóa học từ danh sách sau đây của khóa học đã được phê duyệt.

 • Biol 2400 - Sinh thái (chỉ Spring) (3)
 • CROP 2200 - Khoa học cây trồng thức ăn gia súc (3)
 • ENTO 1001 - Sinh học côn trùng (Cung cấp theo yêu cầu) (4)

Tổng số lõi môn tự chọn: 6-7 Credits

Chuyển và môn tự chọn chung

Tổng môn tự chọn được lựa chọn tham khảo ý kiến ​​với các cố vấn.

 • Biol 1010 - Tổng Biology I (4)
 • Biol 2400 - Sinh thái (chỉ Spring) (3)
 • CHEM 1000 - Giới thiệu về Hóa học (5)
 • CHEM 2300 - Giới thiệu về Hóa học hữu cơ (4)
 • STAT 2050 - Nguyên tắc cơ bản của thống kê (4)

Tổng Chuyển giao và môn tự chọn chung: 7-15 Credits

Tín dụng tối thiểu cho Bằng = 64

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Northwest College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date