St Nicholas Montessori College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

St Nicholas Montessori College Ireland bắt nguồn từ cuối những năm 1940 khi Tiến sĩ Maria Montessori cho phép hai phụ nữ Anh, Margaret Homfray và Phoebe Child, thành lập một trung tâm đào tạo để dạy Phương pháp Montessori ở London. Đây là trường St Nicholas College đầu tiên và nhiều người Ireland đã hoàn thành các khóa học ở đó. Năm 1970, Hội St Nicholas Montessori của Ireland được thành lập bởi Sighle Fitzgerald và một nhóm các nhà giáo dục có cùng chí hướng. Xã hội Ailen đã tổ chức các hội thảo và các khóa học buổi tối liên kết với trung tâm đào tạo Luân Đôn trong nhiều năm tại các địa điểm trên khắp Ireland để đảm bảo sự lan rộng hơn nữa của Phương pháp Montessori.

Địa điểm

Dún Laoghaire

Address
Dún Laoghaire, Hạt Dublin, Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn