Bournemouth & Poole College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Má»t loạt các chÆ°Æ¡ng trình

Bournemouth và Poole College là má»t tá» chức chính phủ lá»n cung cấp má»t loạt các chÆ°Æ¡ng trình Giáo dục và Giáo dục Äại há»c. Má»i nÄm có khoảng 300 sinh viên nÆ°á»c ngoài Äến từ nhiá»u ná»n và các quá»c gia khác nhau chá»n há»c vá»i chúng tôi.

Là má»t trong những trÆ°á»ng cao Äẳng giáo dục bá» sung Äược nhà nÆ°á»c tài trợ lá»n nhất tại VÆ°Æ¡ng quá»c Anh, chúng tôi cung cấp cho bạn các cÆ¡ sá» vật chất và Äá»i ngÅ© giảng dạy và cung cấp má»t loạt các khóa há»c chuyên nghiá»p và kỹ thuật Äá» nhập há»c Äại há»c, thành viên của các tá» chức chuyên nghiá»p Äược quá»c tế công nhận và chuẩn bá» cho thế giá»i của công viá»c.

Lá»i sá»ng và sá»± lá»±a chá»n

Bournemouth và Poole College Äào tạo khoảng 20.000 sinh viên má»i nÄm, bao gá»m sinh viên quá»c tế Äến từ tất cả các nÆ°á»c Trung Äông, châu Ãu, châu Ã, châu Mỹ Latinh, châu Phi và vành Äai Thái Bình DÆ°Æ¡ng. Cho dù bạn Äang chuẩn bá» cho Äại há»c, phát triá»n kỹ nÄng chuyên môn hoặc kỹ thuật hay há»c ngôn ngữ, bạn sẽ nhận Äược má»t ná»n giáo dục chất lượng cao và bằng cấp Äược công nhận bá»i các trÆ°á»ng Äại há»c và nhà tuyá»n dụng trên khắp thế giá»i.

Khu vá»±c Äá»a phÆ°Æ¡ng là má»t lá»±a chá»n rất phá» biến của các Äiá»m Äến cho sinh viên quá»c tế và cung cấp má»t lá»i sá»ng tuyá»t vá»i; khi bạn há»c vá»i chúng tôi, bạn sẽ Äược Äảm bảo má»t trải nghiá»m Äáng nhá» và Äáng nhá».

Sá»± chÄm sóc tá»t nhất cho sinh viên quá»c tế

Từ thá»i Äiá»m bạn Äến sân bay, Äến ngày bạn rá»i khá»i chúng tôi, bạn có thá» yên tâm vá» sá»± chÄm sóc và há» trợ tá»t nhất. TrÆ°á»ng Äã Äược trao giải thÆ°á»ng Beacon danh giá cho sá»± há» trợ của sinh viên quá»c tế.

Há» trợ Äào tạo tiếng Anh và há» trợ kỹ nÄng há»c tập

TrÆ°á»ng là má»t trong những trung tâm Äào tạo Anh ngữ của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. Bạn sẽ Äược giảng dạy bá»i các chuyên gia hàng Äầu và có quyá»n truy cập vào má»t sá» cÆ¡ sá» há»c tập tá»t nhất trong cả nÆ°á»c, bao gá»m thÆ° viá»n rá»ng lá»n, sách nói và tài liá»u há» trợ. Chúng tôi cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình Anh ngữ linh hoạt vá»i các ngày bắt Äầu thÆ°á»ng xuyên và há» trợ tiếng Anh trong khi bạn há»c trên má»t khóa há»c chính thá»ng.

Há»c tập vá»i sinh viên VÆ°Æ¡ng quá»c Anh

Là trÆ°á»ng Äại há»c lá»n nhất trong khu vá»±c, bạn sẽ há»c cùng vá»i hàng ngàn sinh viên của VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. Äiá»u này tạo cÆ¡ há»i tuyá»t vá»i Äá» cải thiá»n tiếng Anh của bạn và tìm hiá»u vá» cuá»c sá»ng và vÄn hóa của Anh.

Vá» trí tuyá»t vá»i

Khu vá»±c Äá»a phÆ°Æ¡ng, bao gá»m các thá» trấn Bournemouth và Poole, ná»i tiếng là má»t Äiá»m Äến du lá»ch lá»n của Anh và khu nghá» mát bãi biá»n. Khí hậu là tá»t và có những hoạt Äá»ng cho má»i ngÆ°á»i thÆ°á»ng thức, bao gá»m cả mua sắm tuyá»t vá»i, cuá»c sá»ng vá» Äêm, nhà hàng và, tất nhiên, 7 dặm bãi biá»n và má»t sá»± lá»±a chá»n rá»ng của thá» thao dÆ°á»i nÆ°á»c.

Có những chuyến tàu nhanh Äến Luân Äôn mất khoảng má»t giá» bá»n mÆ°Æ¡i phút, và vá» trí của chúng tôi á» phía nam nÆ°á»c Anh mang Äến những cÆ¡ há»i tuyá»t vá»i cho các chuyến du ngoạn vÄn hóa Äến London, Bath, Oxford và Thorpe Park.

Địa điểm

Bournemouth

Address
International Operations The Bournemouth and Poole College The Lansdowne Dorset
BH1 3JJ Bournemouth, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland