Glasgow Clyde College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tháng 1 nÄm 2018 các khóa há»c

Chúng tôi có má»t loạt các khóa há»c bắt Äầu vào tháng Giêng và nó không phải là quá muá»n ÄỠáp dụng. Dù bạn là ngÆ°á»i Äi há»c hay trá» lại Äại há»c trong công viá»c, Glasgow Clyde College sẽ giúp bạn Äạt Äược tiá»m nÄng Äầy Äủ của mình trong má»t bầu không khí chào Äón và thân thiá»n.

Các khóa há»c Äược thiết kế Äá» giá»i thiá»u má»t chủ Äá» trong khi chuẩn bá» cho bạn há»c tiếp. Äá»i vá»i nhiá»u khóa há»c này, bạn có thá» há»i Äủ Äiá»u kiá»n Äá» Äược cấp kinh phí.

Tìm hiá»u làm thế nào Äá» tá»i Äa hóa cÆ¡ há»i của bạn Äá» có Äược má»t cuá»c phá»ng vấn tại Glasgow Clyde College :

Lá»p há»c giải trí vào buá»i tá»i và thứ bảy

Glasgow Clyde College cung cấp các lá»p há»c giải trí vào buá»i tá»i và thứ bảy bắt Äầu từ tháng 1 nÄm 2018.

Lá»p há»c kéo dài 8 tuần trong ba trÆ°á»ng của chúng tôi á» Anniesland, Cardonald và Langside.

Cho dù bạn muá»n há»c má»t kỹ nÄng má»i, cải thiá»n triá»n vá»ng nghá» nghiá»p của bạn, chiếm má»t sá» thích má»i, kết bạn má»i hoặc chá» cần vui chÆ¡i, chúng tôi có má»t cái gì Äó phù hợp vá»i má»i sá» thích và lứa tuá»i.

Những ngÆ°á»i dạy kèm thân thiá»n và giàu kinh nghiá»m của chúng tôi sẽ giúp bạn Äạt Äược mục tiêu và Äạt Äược tiá»m nÄng Äầy Äủ của mình.

Lá»p giải trí

Há»c cho vui? Glasgow Clyde College cung cấp má»t khóa há»c cho tất cả má»i ngÆ°á»i! Từ nÆ°á»ng bánh sang tiếng Tây Ban Nha, nếu bạn Äang tìm kiếm má»t sá» thích má»i, chúng tôi có má»t cái gì Äó cho bạn.

Tôi có thá» há»c Äược gì?

Có má»t danh sách dài các khóa há»c giải trí bạn có thá» há»c qua cả ba trÆ°á»ng. Các lá»p há»c nấu nÆ°á»ng và nấu nÆ°á»ng Äược cung cấp tại Langside và Cardonald, vá»i các chuyên ngành nấu Än Trung Quá»c và Ã.

Hoặc có lẽ bạn Äang bá» cám dá» bá»i các lá»p trá» liá»u bá» sung, massage và make-up ứng dụng? Chúng tôi Äã có tất cả những ngÆ°á»i Äược bảo hiá»m tại khuôn viên Langside của chúng tôi.

Các nghá» sỹ sẽ thích thú khi lá»±a chá»n các lá»p há»c vẽ, vẽ tranh và diá»n xuất, hoặc nếu bạn muá»n làm viá»c Äằng sau hậu trÆ°á»ng, chúng tôi cÅ©ng cung cấp các lá»p viết ká»ch bản, may vá và báo chí.

Còn rất nhiá»u thứ nữa - bảo dưỡng xe hÆ¡i, DIY, woodcraft, ngôn ngữ ký hiá»u của Anh - thậm chí cả yoga!

Các lá»p há»c kéo dài bao lâu?

Các khóa há»c kéo dài 8 tuần và bắt Äầu vào tháng Giêng. Những ngÆ°á»i dạy kèm thân thiá»n và giàu kinh nghiá»m của chúng tôi sẽ giúp bạn Äạt Äược các mục tiêu và nhận ra tiá»m nÄng Äầy Äủ của mình, cho dù bạn muá»n há»c má»t kỹ nÄng má»i, tham gia má»t sá» thích má»i hoặc chá» có thá» vui vẻ.

Quỹ Phát triá»n Nguá»n nhân lá»±c Linh hoạt

Bạn có phải là ngÆ°á»i trả há»c sinh theo há»c nghá» không?

Chính phủ Xcá»tlen Äã giá»i thiá»u má»t Quỹ Phát triá»n Lao Äá»ng Linh hoạt (FWDF) má»i Äá» cung cấp cho chủ lao Äá»ng Äào tạo phát triá»n nguá»n nhân lá»±c Äá» nâng cao kỹ nÄng và tái sá»­ dụng lá»±c lượng lao Äá»ng hiá»n có của há». NgÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng trả há»c phí Há»c nghá» có thá» ná»p ÄÆ¡n vào Quỹ Phát triá»n Lao Äá»ng Linh hoạt từ ngày 11 tháng 9 nÄm 2017.

Sá»± kiá»n chính

 • FWDF có sẵn cho tất cả các chủ sá»­ dụng lao Äá»ng trả thuế á» Scotland qua các khu vá»±c tÆ° nhân, công cá»ng và thứ ba
 • Má»i cÆ¡ quan thu phí có thá» tiếp cận tá»i Äa là 10.000 bảng Anh vào nÄm 2017/18
 • FWDF có thá» Äược sá»­ dụng nhÆ° là má»t phần Äóng góp vào viá»c Äào tạo má»t chi phí cao hÆ¡n
 • NgÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng chá» có thá» ná»p ÄÆ¡n cho quỹ trong thá»i gian ná»p ÄÆ¡n
 • FWDF còn ngoài viá»c há» trợ há»c nghá» mà tất cả các chủ nhân Äá»u có Äủ Äiá»u kiá»n Äá» vào Scotland
 • FWDF sẽ không há» trợ viá»c cung cấp vÄn bằng hoặc Äào tạo theo yêu cầu của pháp luật

Ngày ứng dụng

Má»t mẫu ÄÆ¡n có sẵn từ trÆ°á»ng Cao Äẳng và phải Äược ná»p trong thá»i gian dÆ°á»i Äây:

 • Các ứng dụng má» cá»­a: Thứ hai, 11 Tháng 9 nÄm 2017.
 • Các ứng dụng Äóng cá»­a: Thứ tÆ° 28 Tháng 2 nÄm 2018.

BÆ°á»c tiếp theo

TrÆ°á»ng sẽ phân bá» ngân quỹ trên cÆ¡ sá» ngÆ°á»i Äến trÆ°á»c Äá» Äược phục vụ trÆ°á»c tiên Äá» liên lạc vá»i nhóm của chúng tôi Äá» Äược giúp Äỡ thân thiá»n và tÆ° vấn vá» viá»c tiếp cận nguá»n nhân lá»±c linh hoạt.

Äạt Äược sá»± cạnh tranh Äa dạng 2017-18

Äạt tá»i 400 bảng bán lẻ!

Ngày kết thúc: 1 tháng 5 nÄm 2018.

Sá»­ dụng sá»± sáng tạo của bạn Äá» nắm bắt sá»± Äa dạng tại Glasgow Clyde College .

Chủ Äá» và các tiêu chí Äánh giá

Chủ Äá» của cuá»c thi là "tập trung vào sá»± Äa dạng" và mục tiêu là tìm ra cách thá» hiá»n và truyá»n thông hiá»u quả nhất của chủ Äá» này theo các tiêu chí Äánh giá sau:

 • sá»± rõ ràng và khả nÄng tiếp cận của sá»± Äa dạng và thông Äiá»p bình Äẳng
 • mức Äá» ná» lá»±c Äược hiá»n thá»
 • Äá»c Äáo của khái niá»m
 • chất lượng công viá»c
 • ảnh hÆ°á»ng Äến ngÆ°á»i xem / khán giả
 • phạm vi hoạt Äá»ng nâng cao nhận thức và quảng bá.

Äá»nh dạng

Các mục có thá» Äược trình bày á» bất kỳ dạng nào, bao gá»m:

 • má»t bản ghi vá» hoạt Äá»ng cá»ng Äá»ng hoặc hoạt Äá»ng công dân có liên quan
 • má»t khái niá»m hoặc dá»± án vá» kỹ thuật, nÄng lượng, khoa há»c, hoặc hải lý
 • chÆ°Æ¡ng trình / khái niá»m sá»± kiá»n, bao gá»m cá»ng Äá»ng và chÄm sóc, tóc và vẻ Äẹp, ngôn ngữ, thá» thao, hoặc du lá»ch
 • xây dá»±ng, má»c và trang trí cá»­a hàng, sÆ¡n và trang trí, tÆ°á»ng Äá, thạch cao, hoặc lát gạch
 • má»t trang web, phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông tÆ°Æ¡ng tác, chÆ°Æ¡ng trình máy tính, cÆ¡ sá» dữ liá»u thông tin hoặc blog
 • má»t món Äá» nấu nÆ°á»ng, nÆ°á»ng, bánh trang trí, ÄÆ°á»ng-thủ công, hoặc dá»ch vụ Än uá»ng
 • Äá» xuất doanh nghiá»p và doanh nghiá»p, tầm nhìn sá»± kiá»n hoặc kế hoạch hậu cần
 • bài thÆ¡, bài báo, hoặc sản xuất phim / truyá»n hình / radio (không quá 5 phút)
 • má»t tác phẩm Äiêu khắc, Äá» nghá», Äá» gá», Äá» trang sức, Äá» thủy tinh, gá»m sứ, thiết kế 3D, mô hình, thiết kế sản phẩm, hoặc thiết kế ná»i thất
 • má»t tác phẩm thiết kế Äá» há»a, vẽ tranh, tranh minh hoạ, áp phích, tá» rÆ¡i, banner, ảnh hoặc in.

Nhập và Hạn chót

Sinh viên hiá»n ÄÄng ký và tham dá»± má»t khóa há»c trong suá»t nÄm 2017-18 có thá» vào. Má»i há»c sinh có thá» ná»p tá»i Äa hai mục: má»t cá nhân và má»t nhóm và má»i mục phải là má»t tác phẩm gá»c. Các tác phẩm có thá» liên quan Äến khóa há»c của bạn, hoặc có thá» là má»t cái gì Äó hoàn toàn khác nhau.

Tất cả các mẫu ÄÆ¡n ÄÄng ký phải Äược ná»p trÆ°á»c 5 giá» chiá»u vào Thứ Ba, 01 tháng 5 nÄm 2018.

Chuyá»n gì xảy ra tiếp theo

Sinh viên (và nhân viên há» trợ) nên Äảm bảo các mục Äã hoàn tất và sẵn sàng cho viá»c chuyên chá» (nếu có) theo tuần bắt Äầu từ thứ ba 8 tháng 5 nÄm 2018 (thứ Hai, 7 tháng 5 là má»t kỳ nghá» Äại há»c).

Há»c sinh sẽ Äược liên lạc vá»i các chá» dẫn vá» thá»i gian và Äá»a Äiá»m di chuyá»n công viá»c của há» Äá» Äánh giá và hiá»n thá» mục Äích.

Há»c sinh / nhân viên há» trợ có trách nhiá»m vận chuyá»n các mục vào và ra khá»i khu vá»±c Äánh giá và trÆ°ng bày.

Äảm bảo bạn Äã ghi rõ tên của mình, tên của giảng viên, giảng viên, tên khóa há»c, và tên nhập há»c á» phía sau của mục nhập của bạn, hoặc Äính kèm các chi tiết này Äá» xác Äá»nh rõ ràng bạn trÆ°á»c khi bạn vận chuyá»n và ná»p há» sÆ¡.

Giải thÆ°á»ng

Các bài viết Äược chá»n lá»c sẽ Äược trÆ°ng bày tại má»t cuá»c triá»n lãm Äặc biá»t và vào tháng 6 nÄm 2018 (ngày chính xác sẽ Äược xác nhận), khi ngÆ°á»i chiến thắng Äược công bá».

Có ba cấp giải thÆ°á»ng cho những ngÆ°á»i trúng giải của Khoa và TrÆ°á»ng:

 • Cấp bậc của khoa, Äược khen thÆ°á»ng: £ 50 *
 • Cao trình, Cao khen thÆ°á»ng: £ 75 *
 • Cấp bậc, NgÆ°á»i chiến thắng £ 100 *
 • TrÆ°á»ng cao Äẳng tá»ng thá», Äược khen thÆ°á»ng: £ 100 *
 • Cao Äẳng tá»ng thá», Äược khen thÆ°á»ng cao: £ 200 *
 • TrÆ°á»ng cao Äẳng tá»ng thá», NgÆ°á»i chiến thắng £ 300 *

Äiá»u này có nghÄ©a là ngÆ°á»i trúng giải Äại há»c tá»ng thá» sẽ giành Äược 400 bảng!

* Tất cả các giải thÆ°á»ng sẽ Äược cấp trong chứng từ bán lẻ.

Cuá»c thi Khu vá»±c

NÄm nay, những ngÆ°á»i trúng tuyá»n Äại há»c tá»ng thá» sẽ có cÆ¡ há»i cạnh tranh trong khu vá»±c vá»i City of Glasgow College và Glasgow Kelvin College.

Các giải thÆ°á»ng dành cho những ngÆ°á»i trúng giải Äại há»c và khu vá»±c tá»ng thá» sẽ Äược trao giải tại Lá» trao giải khu vá»±c vào ngày 7 tháng 6 nÄm 2018 tại Glasgow Clyde College .

Các bài viết phải Äáp ứng các tiêu chuẩn Äánh giá rõ ràng Äá» Äược xem xét Äá» Äánh giá và có chất lượng Äủ Äá» giành Äược má»t giải thÆ°á»ng. Mục nhập bằng âm thanh và / hoặc video không Äược dài hÆ¡n 5 phút. Giải thÆ°á»ng dành cho từng giảng viên. Giải thÆ°á»ng sẽ Äược trao cho các chứng từ bán lẻ. Giải thÆ°á»ng sẽ Äược chia sẻ nếu mục nhập là từ má»t nhóm hÆ¡n là má»t cá nhân.

Có bá»n khoa của trÆ°á»ng là:

 • Tiếp cận và há»c tập
 • Ngành kinh doanh, sáng tạo và kỹ thuật sá»
 • Máy tính, kỹ thuật và môi trÆ°á»ng xây dá»±ng
 • Y tế và Sức khoẻ

Địa điểm

Glasgow

Address
Anniesland Campus 19 Hatfield Drive Glasgow G12 0YE
Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Glasgow

Address
Cardonald Campus 690 Mosspark Drive Glasgow G52 3AY
Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Glasgow

Address
Langside Campus 50 Prospecthill Road Glasgow G42 9LB
Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland