Loughborough College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chào mừng bạn Äến Loughborough College!

Äược thành lập vào nÄm 1909, chúng tôi tá»± hào vá» danh tiếng lâu dài của chúng tôi Äá»i vá»i các cấp Äá» tuyá»t vá»i của chất lượng giảng dạy và Äào tạo trên Leicestershire.

thành cảm hứng và cuá»c sá»ng phong phú ...

Vá»i má»t phạm vi tuyá»t vá»i của các khóa há»c, các cÆ¡ sá» hạng nhất và má»t cách tiếp cận má»i Äá» giảng dạy và Äào tạo hiá»n Äại, tại sao Äi bất cứ nÆ¡i nào khác?

Trong sá» 11.000 sinh viên Äang theo há»c tại Loughborough College, hầu hết sẽ Äá»ng ý rằng há»c vá»i chúng tôi có nghÄ©a là nhiá»u hÆ¡n so vá»i chá» Äạt Äược má»t trình Äá» chuyên môn.

Chúng tôi cung cấp má»t loại khác nhau của môi trÆ°á»ng há»c tập, nÆ¡i bạn sẽ Äược Äá»i xá»­ nhÆ° má»t ngÆ°á»i lá»n và khuôn viên trÆ°á»ng thoải mái và thân thiá»n của chúng tôi có nghÄ©a là bạn sẽ phù hợp thẳng vào cách há»c của cuá»c sá»ng.

Chúng tôi có rất nhiá»u khóa há»c khác nhau, từ A Levels vá»i các chÆ°Æ¡ng trình dạy nghá», Thá»±c tập, và bằng cấp, và bạn sẽ có cÆ¡ há»i Äá» Äạt Äược, kỹ nÄng thá»±c hành ngành công nghiá»p liên quan trong khi Äi há»c.

Äá» là cầu ná»i Äến tÆ°Æ¡ng lai ...

Vá»i các liên kết Äến các trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu và các chuyên gia thiết lập, các khóa há»c của chúng tôi Äã Äược phát triá»n vá»i sá»± nhấn mạnh vá» viá»c làm và nhằm mục Äích Äá» cung cấp cho bạn những kỹ nÄng há»c thuật và thá»±c tiá»n liên quan cần thiết Äá» thành công trong môi trÆ°á»ng làm viá»c. Nhiá»u ngÆ°á»i trong sá» các chÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi Äược dá»±a trên nghá» nghiá»p và cung cấp cho bạn cÆ¡ há»i ÄỠáp dụng những gì bạn Äã há»c Äược trong lá»p há»c Äá» vai trò công viá»c trong ngành công nghiá»p.

TrÆ°á»ng là thân thiá»n và há» trợ và chúng tôi cho phép bạn Äá» phát triá»n và Äạt Äược sá»± Äá»c lập cần thiết và trách nhiá»m dá»± kiến ââcủa nghiên cứu cấp cao hÆ¡n. TÆ° vấn và há» trợ có sẵn cho tất cả các sinh viên trÆ°á»c khi nhập há»c và sẽ tiếp tục lâu sau khi tá»t nghiá»p.

Má»t cuá»c sá»ng thay Äá»i kinh nghiá»m ...

Chúng tôi muá»n trải nghiá»m của bạn vá»i chúng tôi Äá» có giá trá» và thú vá» cả trong và ngoài lá»p há»c và chúng tôi luôn tìm kiếm cách thức má»i Äá» giữ cho má»i thứ tÆ°Æ¡i má»i và thú vá».

Có rất nhiá»u cÆ¡ há»i Äá» tham gia, và là má»t thành viên tá»± Äá»ng Loughborough Há»c sinh 'Union (LSU), bạn có thá» chá»n Äá» tham gia vào vô sá» tình nguyá»n và các chÆ°Æ¡ng trình xã há»i. LSU tá»± hào có hÆ¡n 100 xã há»i và Äã Äược bình chá»n sá» 1 cho sinh viên kinh nghiá»m nhiá»u nÄm trong má»t hàng.

Trên khuôn viên, chúng tôi có má»t phòng tập thá» dục Äầy Äủ tiá»n nghi, trung tâm dạy nhảy, tóc và vẻ Äẹp thẩm mỹ viá»n chức nÄng, hai quán cà phê và hai nhà hàng, má»t thÆ° viá»n, các Radmoor Day Nursery, và nhiá»u hÆ¡n nữa. Và, bá»i vì chúng tôi chia sẻ trÆ°á»ng của chúng tôi vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c, bạn sẽ có thá» truy cập vào tất cả các trang thiết bá» của cả hai tá» chức.

Äầu tÆ° Campus

Chúng tôi Äã Äầu tÆ° hÆ¡n 30 triá»u £ vào khuôn viên trÆ°á»ng Äại há»c trong hai nÄm qua Äá» cung cấp má»i nhất trong viá»c giảng dạy và há»c tập tại Loughborough College. Hub là má»t khu phức hợp hiá»n Äại, má» cá»­a vào nÄm 2014, vá»i các cÆ¡ sá» Än uá»ng tuyá»t vá»i và má»t loạt các dá»ch vụ há» trợ sinh viên tất cả dÆ°á»i má»t mái nhà tại trung tâm của khuôn viên trÆ°á»ng Cao Äẳng. Äây cÅ©ng là nÆ¡i Äá» mục Äích xây dá»±ng Há»c viá»n nghá» thuật của chúng tôi, má» bá»i Hoàng Bá tÆ°á»c xứ Wessex, Äược thiết kế Äá» cung cấp cho các cÆ¡ sá» cấp cao Äá» những ngÆ°á»i tìm kiếm Äá» làm viá»c trong các ngành công nghiá»p sáng tạo.

50 nÄm sau khi nó Äược xây dá»±ng, chúng tôi cÅ©ng Äầu tÆ° hÆ¡n 14 triá»u £ tái xây dá»±ng má»t cấu trúc mang tính biá»u tượng nhất Loughborough College. Viá»c xây dá»±ng nhà nÆ°á»c-of-the-nghá» thuật là nhà Äá» Loughborough Sixth Form College và cung cấp dá»ch vụ công nghiá»p của chúng tôi, và từ tháng 9 nÄm 2016, nó sẽ là nÆ¡i Äặt Trung tâm Äại há»c của chúng tôi: má»t không gian há»c tập má» dành riêng cho chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c.

Địa điểm

Loughborough

Address
Radmoor Rd
LE11 3BT Loughborough, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland