© Eva Dang

South & City College - Birmingham

Địa điểm

Birmingham

Address
Digbeth Campus, High Street Deritend
B5 5SU Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
Main Campus, 1 Longbridge Lane, Longbridge
B31 2AJ Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
Fordrough Lane, Bordesley Green
B9 5NA Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
Cole Bank Road, Hall Green
B28 8ES Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
103-105 Golden Hillock Road, Small Heath
B10 0DP Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
Soho Road, Handsworth
B21 9LR Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
334-339 Bradford St, Digbeth
B5 6ES Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Birmingham

Address
Construction Centre, 3 Devon Way, Longbridge
B31 2TS Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.