St Clare's Oxford

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tiến bá» giáo dục quá»c tế từ nÄm 1953

St Clare's, Oxford Äược thành lập bá»i Anne Dreydel OBE và Pamela Morris vào nÄm 1953 và phát triá»n từ kế hoạch thiết lập má»i liên kết giữa các sinh viên Anh và Châu Ãu sau Thế chiến thứ hai. Tên ban Äầu là Trung tâm tiếng Anh dành cho sinh viên nÆ°á»c ngoài Oxford, sau này trá» thành Há»i trÆ°á»ng St. Clare, và sau Äó là St. Clare's, Oxford. TrÆ°á»ng phát triá»n nhanh chóng Äá» bao gá»m má»t loạt các quá»c tá»ch và chÆ°Æ¡ng trình, cả á» cấp Äại há»c và dá»± bá» Äại há»c và bằng tiếng Anh. Vào giữa những nÄm 50, sinh viên chủ yếu Äến từ khoảng má»t chục quá»c gia Tây Ãu, cÅ©ng nhÆ° VÆ°Æ¡ng quá»c Anh. Ngày nay có 50 quá»c tá»ch Äược Äại diá»n trong chÆ°Æ¡ng trình IB.

CÅ©ng nhÆ° các khóa há»c dài hÆ¡n, các khóa há»c mùa hè ngắn hÆ¡n cÅ©ng trá» thành má»t tính nÄng trung tâm của TrÆ°á»ng trong những ngày Äầu. Liên kết vá»i các trÆ°á»ng Äại há»c á» Hoa Kỳ có từ những nÄm 1960 và các thá»a thuận chính thức mà sinh viên Äại há»c Mỹ có thá» có Äược tín dụng Äá»i vá»i bằng cấp của há» bằng cách Äi du há»c tại St Clare bắt Äầu vào những nÄm 1970, và dần thay thế bằng cấp bên ngoài của Äại há»c London trÆ°á»c Äây Äược dạy

NÄm 1977, TrÆ°á»ng giá»i thiá»u VÄn bằng tú tài quá»c tế dành cho sinh viên dá»± bá» Äại há»c, chá» có trÆ°á»ng thứ 41 trên thế giá»i làm Äược Äiá»u này. Chá» có 13 tá» chức khác trên thế giá»i Äã dạy IB lâu hÆ¡n chúng tôi. Má»t cấp Äá» dần dần bá» loại bá» khi IB Äược thành lập và chúng tôi hiá»n là TrÆ°á»ng IB World Äược thành lập lâu nhất á» Anh.

St Clare's, Oxford vẫn trung thành vá»i sứ má»nh ban Äầu là nâng cao giáo dục và hiá»u biết quá»c tế.

St Clare hôm nay

Khuôn viên trÆ°á»ng Äại há»c Äã phát triá»n vá»i sá»± gia tÄng sá» lượng sinh viên. Từ cÆ¡ sá» ban Äầu của mình tại 141 Banbury Road, TrÆ°á»ng má» rá»ng Äá» cho phép nhiá»u không gian giảng dạy hÆ¡n và nhiá»u lá»±a chá»n môn há»c hÆ¡n. Sắp xếp homestay sá»m phần lá»n Äược thay thế bằng nhà á» vì những ngôi nhà má»i trong khu vá»±c Äã Äược mua lại và tân trang lại, và vào nÄm 1999, TrÆ°á»ng Äã mua lại Há»c viá»n Oxford á» Bardwell Road, nÆ¡i trá» thành TrÆ°á»ng Cao Äẳng Quá»c tế cung cấp các khóa há»c dành cho ngÆ°á»i lá»n.

Má»t nÆ¡i cÆ° trú và nghá» thuật má»i Äã Äược hoàn thành vào tháng 11 nÄm 2015 vá»i chi phí 5,5 triá»u bảng. Tòa nhà cung cấp nhà á» riêng cho sinh viên nam và nữ trong phòng ngủ nghiên cứu riêng xung quanh sân trong theo phong cách Oxford vá»i bãi cá» rá»ng hình vuông. Các tòa nhà má»i hiá»n Äại không khoan nhượng quản lý Äá» bá» sung cho ngôi nhà lá»ch sá»­ cÅ©, là trung tâm của sá»± phát triá»n.

Tòa nhà Khoa há»c và Toán há»c má»i trá» giá 3,3 triá»u bảng Äã Äược hoàn thành vào tháng 9 nÄm 2014, cung cấp ba phòng thí nghiá»m khoa há»c và phòng chuẩn bá», ba phòng há»c lá»n cho các bài há»c Toán há»c và má»t cÆ¡ sá» bảo trì má»i. Äược Äặt theo tên của Pamela Morris, má»t trong những ngÆ°á»i sáng lập trÆ°á»ng Äại há»c nÄm 1953, tòa nhà Äược thiết kế cẩn thận Äá» bá» sung cho kiến trúc Victoria và Edward xung quanh.

Vào nÄm 2008, chúng tôi Äã mua má»t nÆ¡i cÆ° trú rất lá»n bên cạnh các tòa nhà trong khuôn viên chính. Hoàn thành vào nÄm 2010 vá»i chi phí 1,3 triá»u bảng, ngôi nhà chứa 24 sinh viên cá»ng vá»i cai ngục và có nhiá»u biá»n pháp tiết kiá»m nÄng lượng - nÆ°á»c mÆ°a Äược thu hoạch, ngôi nhà siêu cách nhiá»t và Äèn nhạy cảm vá»i chuyá»n Äá»ng Äá» Äiá»n không bá» lãng phí .


Tiếp tục kết hợp niá»m vui và há»c tập cho sinh viên quá»c tế trẻ và ngÆ°á»i lá»n

TrÆ°á»ng tiếp tục cải thiá»n và phát triá»n. Sinh viên IB Äang Äạt Äược Äiá»m yêu cầu và Äang Äược cung cấp Äá»a Äiá»m tại các trÆ°á»ng Äại há»c Äược lá»±a chá»n của há». Các sinh viên trẻ hÆ¡n Äến vá»i chúng tôi cho các khóa há»c kỳ nghá» hè của há» tiếp tục giá»i thiá»u chúng tôi vá»i bạn bè của há», má»t chá» sá» rõ ràng rằng các khóa há»c của chúng tôi kết hợp kỳ nghá» vui vẻ vá»i thành công trong há»c tập. Há»c sinh trÆ°á»ng thành của chúng tôi Äang thá»±c hiá»n các khóa há»c chuyên sâu và Äầy thá»­ thách hÆ¡n vá»i mục tiêu rõ ràng là cải thiá»n các nghiên cứu và nghá» nghiá»p trong tÆ°Æ¡ng lai.

oxford, street, englandkeem1201 / Pixabay

Nhiá»m vụ và giá trá» của chúng tôi

Tuyên bá» vá» giá trá» và niá»m tin

St Clare chào Äón sinh viên và nhân viên của tất cả các quá»c tá»ch và vÄn hóa, những ngÆ°á»i sẽ Äược hÆ°á»ng lợi và Äóng góp cho cá»ng Äá»ng há»c tập của chúng tôi. Sá»ng và há»c tập cùng nhau, chúng ta há»c há»i lẫn nhau. Chúng tôi Äược làm giàu và thách thức bá»i sá»± Äa dạng vá» quan Äiá»m và ý tÆ°á»ng.


TrÆ°á»ng nhằm mục Äích cung cấp má»t môi trÆ°á»ng nÆ¡i sinh viên và nhân viên của chúng tôi:

  • phát triá»n ý thức, trí tÆ°á»ng tượng và sá»± Äá»c lập của tâm trí;
  • tham gia vào các hoạt Äá»ng sáng tạo, thẩm mỹ và thá» chất;
  • há»c há»i và Äóng góp cho cá»ng Äá»ng Äá»a phÆ°Æ¡ng của chúng tôi;
  • phát triá»n ý thức và trách nhiá»m vá» môi trÆ°á»ng Äá»i vá»i cá»ng Äá»ng quá»c tế;
  • giá trá» trung thá»±c, lòng trắc ẩn và sá»± hiá»u biết liên vÄn hóa;
  • chá»u trách nhiá»m cá nhân vá» công viá»c và hạnh kiá»m

Kinh nghiá»m Äược chia sẻ của chúng tôi là thá»­ thách, nghiêm ngặt và kích thích và Äược há» trợ bá»i các má»i quan há» giữa sinh viên và nhân viên dá»±a trên sá»± tôn trá»ng lẫn nhau và kỳ vá»ng cao. Chúng tôi cam kết má» rá»ng trải nghiá»m này cho sinh viên từ nhiá»u nguá»n gá»c khác nhau.


Nuôi dưỡng niá»m Äam mê há»c tập suá»t Äá»i

St Clare tìm cách nuôi dưỡng trong há»c sinh của chúng tôi niá»m Äam mê há»c tập suá»t Äá»i và cam kết lâu dài Äá»i vá»i công dân toàn cầu.

Khi bạn Äi qua khuôn viên trÆ°á»ng Cao Äẳng, bạn sẽ nghe thấy các ngôn ngữ Äược nói từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i. Chúng tôi hoan nghênh các ứng dụng từ các sinh viên không phân biá»t giá»i tính, chủng tá»c, màu da, tín ngưỡng tôn giáo hoặc nguá»n gá»c quá»c gia. Chúng tôi tá»± hào vá» sá»± Äa dạng của cÆ¡ thá» sinh viên của chúng tôi và tác Äá»ng của nó Äá»i vá»i vÄn hóa và cuá»c sá»ng của TrÆ°á»ng.

Địa điểm

Oxford

Address
139 Banbury Road
OX2 7AL Oxford, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland