The Sheffield College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u vá» The Sheffield College

Chúng tôi cung cấp Äào tạo há»c thuật và dạy nghá» chất lượng cao Äá» nâng cao trình Äá», kỹ nÄng và viá»c làm của bạn.116518_3796_4_0154small.jpg

VỠchúng tôi

The Sheffield College là má»t trÆ°á»ng cao Äẳng giáo dục Äại cÆ°Æ¡ng.

Nhiá»m vụ của chúng tôi là biến Äá»i cuá»c sá»ng của bạn thông qua há»c tập.

Tầm nhìn của chúng tôi cho nÄm 2021 là trá» thành má»t trÆ°á»ng Äại há»c tuyá»t vá»i luôn Äặt sinh viên của chúng tôi vào trung tâm của má»i viá»c chúng tôi làm.

Sinh viên của chúng tôi có Äược trình Äá» và kỹ nÄng cần thiết Äá» tiến xa hÆ¡n trong viá»c làm, nghá» nghiá»p, há»c nghá», Äào tạo thêm và các khóa há»c Äại há»c.116520_Field_College01_LowRes-56002.jpg

Thông tin và sá» liá»u chính

Sinh viên của chúng tôi có Äược trình Äá» và kỹ nÄng cần thiết Äá» tiến xa hÆ¡n trong viá»c làm, nghá» nghiá»p, há»c nghá», Äào tạo thêm và các khóa há»c Äại há»c.

  • Trong nÄm há»c vừa qua (2017/18), chúng tôi Äã cung cấp các khóa há»c thuật, dạy nghá» và chuyên nghiá»p trên 20 lÄ©nh vá»±c chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy cho khoảng 13.318 sinh viên và Thá»±c tập sinh. Chúng tôi có khoảng 1.500 thành viên của Äá»i ngÅ© nhân viên
  • Chúng tôi cung cấp hÆ¡n 700 bằng cấp bao gá»m Há»c nghá», vÄn bằng nghá» nghiá»p, trình Äá» A, tiếp cận các khóa há»c giáo dục Äại há»c, và bằng cấp và bằng danh dá»±
  • Chúng tôi có bá»n cÆ¡ sá» chính: City, Hillsborough, Olive Grove và Peaks và cÅ©ng Äiá»u hành các lá»p há»c tại trung tâm Fir Vale và Eyre Street của chúng tôi
  • Chúng tôi làm viá»c vá»i khoảng 1.800 ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Äá»ng và có khoảng 321 triá»u bảng tác Äá»ng kinh tế Äá»i vá»i thành phá» hàng nÄm (theo nghiên cứu của EMSI)
  • Trong Äó, khoảng 284,3 triá»u bảng Äến từ sá»± Äóng góp tích lÅ©y của các cá»±u sinh viên hiá»n Äang làm viá»c trong lá»±c lượng lao Äá»ng khu vá»±c
  • Trong nÄm há»c vừa qua (2017/18), khoảng 5.016 há»c sinh của chúng tôi là toàn thá»i gian và á» Äá» tuá»i 16-18; 5.645 là ngÆ°á»i lá»n từ 19 tuá»i trá» lên; 2.624 ngÆ°á»i há»c viá»c; và 33 tuá»i từ 14 Äến 16
  • Chúng tôi làm viá»c vá»i hÆ¡n 1.250 nhà tuyá»n dụng trên khoảng 138 chÆ°Æ¡ng trình há»c nghá». Trong sá» 2.624 ngÆ°á»i há»c viá»c của chúng tôi Äược Äào tạo trong nÄm 2017/18, 1.660 là ngÆ°á»i trÆ°á»ng thành và 964 á» Äá» tuá»i 16-18
  • Trong nÄm há»c vừa qua (2017/18), khoảng 396 sinh viên Äang theo há»c các khóa truy cập vá»i chúng tôi, Äó là bằng cấp má»t nÄm Äá» tiến lên các khóa há»c Äại há»c
  • Trong nÄm há»c vừa qua (2017/18), khoảng 512 sinh viên Äang hoàn thành các khóa há»c cấp Äại há»c vá»i chúng tôi. Trong Äó, có 44 ngÆ°á»i Äang há»c toàn thá»i gian và 66 sinh viên là bán thá»i gian116521_Field_College01_LowRes-51.jpg

Địa điểm

Sheffield

Address
City Campus, Granville Road
S2 2RL Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Olive Grove, 2 Olive Grove Road
S2 3GE Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Peaks Campus, Waterthorpe Greenway
S20 8LY Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Hillsborough Campus, Livesey Street
S6 2ET Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Fir Vale Campus, Earl Marshal Road
S4 8LA Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Eyre Street Campus, Eyre Street
S1 4QD Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland