Cracow School of Art and Fashion Design

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Cracow School of Art and Fashion Design cÅ©ng Äược má» ra cho sinh viên Ba Lan, những ngÆ°á»i muá»n cải thiá»n kỹ nÄng ngôn ngữ của há».

Cracow School of Art and Fashion Design (SAPU) là nhà tá» chức chính của Tuần lá» thá»i trang Cracow.

98015_97748_cracow1.png

Cracow School of Art and Fashion Design (Ba Lan, Châu Ãu) cung cấp chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian hai nÄm rưỡi cho sinh viên quá»c tế. Nhân viên của chúng tôi, tất cả các chuyên gia trong các lÄ©nh vá»±c nghá» thuật và thiết kế khác nhau, cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu cho phép sinh viên phát hành hết tiá»m nÄng của mình. Sau hÆ¡n 20 nÄm kinh nghiá»m, trÆ°á»ng Äã Äạt Äược má»t tiêu chuẩn cao và danh tiếng xuất sắc. Chúng tôi Äã có thá» Äặt nhiá»u sinh viên á» các công ty thá»i trang Ba Lan, từ các cá»­a hàng tiên tiến Äến các doanh nghiá»p công nghiá»p lá»n nhất Äược niêm yết trên Sá» Giao dá»ch Chứng khoán Ba Lan. Má»t sá» sinh viên cÅ©ng tìm Äược viá»c làm vá»i các công ty quá»c tế hoạt Äá»ng á» nhiá»u quá»c gia khác nhau.

 • Nhà trÆ°á»ng Äược Bá» VÄn hóa Ba Lan chấp thuận và Äược liá»t kê trong Danh mục TrÆ°á»ng Nghá» thuật của Bá». TrÆ°á»ng má» cá»­a cho sinh viên quá»c tế và giáo dục Äược tá» chức bằng tiếng Anh. Giáo dục há»c tập chuyên sâu và toàn diá»n của chúng tôi trong thá»i trang cho phép sinh viên chuẩn bá» má»t danh mục Äầu tÆ° xuất sắc.
 • Các sinh viên tá»t nghiá»p nhận bằng tá»t nghiá»p - Nhà thiết kế thá»i trang.
 • Ká» từ nhiá»u nÄm há»c sinh tá»t nghiá»p của trÆ°á»ng Äã tham gia vào các cuá»c thi Ba Lan và quá»c tế cho các trÆ°á»ng thá»i trang á» châu Ãu và há» Äã giành Äược nhiá»u giải thÆ°á»ng có tầm quan trá»ng cao Äá»i vá»i các nhà cung cấp dá»ch vụ của há»:
 • Cracow School of Art and Fashion Design (Ba Lan, Châu Ãu) là trÆ°á»ng tÆ° thục thá»i trang duy nhất nhận giải Danh dá»± vàng - má»t giải thÆ°á»ng uy tín cho các cá nhân và tá» chức ná»i tiếng trong thá»i trang Ba Lan, do Há»i chợ Quá»c tế Lodz (MTL) cấp.
 • Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äã giành Äược nhiá»u giải thÆ°á»ng á» Ba Lan cÅ©ng nhÆ° các cuá»c thi quá»c tế - gần Äây nhất Anka Letycja Walicka Äã giành giải VÄn hóa thá»i trang quá»c tế tại London, nÆ¡i thứ hai và thứ ba Äược thá»±c hiá»n bá»i các sinh viên tá»t nghiá»p từ Central Saint Martins College of Art and Design.
 • TrÆ°á»ng là Äá»i tác của các cuá»c thi quá»c tế: VÄn hóa thá»i trang (London), Habitus Baltija (Riga), Bóng Nga (Moscow), Thá»i trang Mielnica (Minsk), Ngày thá»i trang Donetsk (Donetsk), Jeansation (Monte Carlo).
 • Sinh viên tá»t nghiá»p của SAPU tá» chức thá»±c tập có uy tín á» nÆ°á»c ngoài và làm viá»c trong những ngôi nhà thá»i trang hàng Äầu thế giá»i nhÆ° Alexander McQueen, Balenciaga, John Galliano, Claude Bonucci,
 • NÄm 1999, Cracow School of Art and Fashion Design Äã Äược trao giải thÆ°á»ng uy tín âThe Silver Loopâ vì những Äóng góp cho sá»± phát triá»n của ngành công nghiá»p thá»i trang Ba Lan do Há»i chợ Quá»c tế PoznaÅ cấp.
 • Từ nÄm 1994, Cracow School of Art and Fashion Design Äã Äào tạo hÆ¡n 1.500 nhà thiết kế làm viá»c tại các công ty thá»i trang á» Ba Lan, Châu Ãu và phần còn lại của thế giá»i. Nhiá»u mẫu thiết kế dÆ°á»i thÆ°Æ¡ng hiá»u riêng của há» và hiá»n Äang Äược công nhận trong ngành thá»i trang.
 • Nhá» chÆ°Æ¡ng trình vÄn bằng Cracow School of Art and Fashion Design và quảng bá rầm rá» cho sinh viên tá»t nghiá»p SAPU, Thành phá» Krakow Äứng thứ 23 trong bảng xếp hạng các thủ Äô thá»i trang của thế giá»i nÄm 2013, vượt qua Frankfurt, Vienna và San Francisco.
 • Bạn có thá» tìm thấy các bài viết vá» SAPU và sinh viên tá»t nghiá»p của mình trong các tạp chí quan trá»ng cả Ba Lan và quá»c tế - Vogue, Collezioni, WGSN, Dexigner và nhiá»u hÆ¡n nữa.
 • Cracow School of Art and Fashion Design Äang tá» chức má»t chÆ°Æ¡ng trình vÄn bằng uy tín - Cracow Fashion Awards, má» Cracow Fashion Week và thu hút các Äại diá»n truyá»n thông và những ngÆ°á»i ná»i tiếng thá»i trang từ Ba Lan và Châu Ãu.

Tại SAPU, các sinh viên là trung tâm của má»t cá»ng Äá»ng sôi Äá»ng, sá»ng Äá»ng vá»i nÄng lượng sáng tạo. Há» Äược bao quanh bá»i những ngÆ°á»i yêu thích những gì há» làm, những ngÆ°á»i có ý tÆ°á»ng và tài nÄng, kế hoạch và niá»m Äam mê. Äiá»u gì xảy ra trong lá»p há»c phản ánh những gì diá»n ra hàng ngày trong các há»i thảo, phòng trÆ°ng bày và studio của ngành. Thá»i trang là má»t ngành công nghiá»p rất Äa dạng và phải mất quyết tâm, công viá»c khó khÄn, tính linh hoạt và niá»m Äam mê Äá» thành công. TrÆ°á»ng của chúng tôi dành cho những ngÆ°á»i Äam mê thá»i trang nÄng Äá»ng, Äược thông báo và Äủ trÆ°á»ng thành Äá» cam kết tham gia má»t khóa há»c Äòi há»i cả vá» bá» rá»ng và chiá»u sâu. Há»c sinh nhận Äược má»t ná»n giáo dục chuyên sâu vá»i sá»± chú ý cá nhân. TrÆ°á»ng há»c, á» má»t Äá»a Äiá»m duy nhất, cho phép sinh viên tÆ°Æ¡ng tác tá»± do và thÆ°á»ng xuyên, khuyến khích trao Äá»i ý tÆ°á»ng và tranh luận. Bầu không khí thân mật, sá»ng Äá»ng tạo ra má»t cá»ng Äá»ng nghá» sÄ© làm viá»c.

Triá»n vá»ng nhà cung cấp dá»ch vụ của sinh viên tá»t nghiá»p

Sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi làm viá»c trong tất cả các lÄ©nh vá»±c thá»i trang và trong má»t loạt các công ty thá»i trang, cả nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Mô tả công viá»c bao gá»m các doanh nhân thiết kế, nhà thiết kế và tÆ° vấn tá»± do, thợ cắt mẫu, nhà báo thá»i trang, nhà tạo mẫu, nhiếp ảnh gia, há»a sÄ© minh há»a, thÆ°Æ¡ng nhân và Äại diá»n quan há» công chúng. Má»t sá» sinh viên tá»t nghiá»p thành lập há»i thảo riêng của há», và Äạt Äược sá»± Äá»c lập và tôn trá»ng nhÆ° các chuyên gia, bán các kỹ nÄng và công viá»c Äá»c Äáo của há». Trong nÄm há»c kỳ tại SAPU, bạn có thá» chuẩn bá» má»t danh mục nghá» thuật, tranh vẽ, thiết kế và hình ảnh ná»i bật sẽ má» ra các trÆ°á»ng thá»i trang tá»t nhất á» châu Ãu bao gá»m Äại há»c Nghá» thuật và Thiết kế Central Saint Martins á» London và Há»c viá»n Hoàng gia Antwerp của mỹ thuật.

Địa điểm

Krakow

Address
ul. Zamoyskiego 52
30-523 Krakow, Voivodeship Ba Lan, Ba Lan