Genesis Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Genesis Viá»n là má»t nhà cung cấp hàng Äầu các giải pháp Äào tạo tài chính, thiết lập bá»i các chuyên gia có trình Äá» cao và giàu kinh nghiá»m ngÆ°á»i có Äam mê vá» viá»c cung cấp liên quan, chất lượng cao và giáo dục tài chính hiá»u quả.

Vá»i kinh nghiá»m kết hợp của hÆ¡n bá»n thập ká»·, làm viá»c trong các thÆ°Æ¡ng hiá»u toàn cầu nhÆ° KPMG, Ernst & Young, McKinsey & Co. và Deloitte, giảng viên của chúng tôi mang lại má»t sá»± pha trá»n có giá trá» vá» lý thuyết và thá»±c hành.

chÆ°Æ¡ng trình Äá»i má»i của chúng tôi Äược xây dá»±ng Äá» kết hợp cân bằng các nghiên cứu trÆ°á»ng hợp thá»±c tế và hiá»u biết từ thá»±c tế doanh nghiá»p Äá» trau dá»i cả các kỹ nÄng và kiến ââthức của ngÆ°á»i tham gia của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp má»t loạt các khóa há»c vá» Tài chính và phi tài chính Chuyên gia làm viá»c tại mục, giữa sá»± nghiá»p, hoặc các vá» trí cấp cao.

Địa điểm

Dubai

Genesis Training Institute

Address
Office # 2401, Vision Tower, Business Bay
Dubai, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Điện thoại
+971 800 346

Abu Dhabi

Address
Al Odaid Office Tower, 10th Floor, Airport Road, Rashid Al Maktoum Street 2, P.O.Box 128 161
Abu Dhabi, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất