Prague Film Insitute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Vá» trÆ°á»ng của chúng tôi

Chúng tôi là PFI, Viá»n phim Prague - má»t trÆ°á»ng Äiá»n ảnh hàng Äầu vá»i lá»ch sá»­ Äá»c Äáo và không khí giá»ng nhÆ° gia Äình. Khi há»c tại PFI, sinh viên Äã tạo ra má»t sá» bá» phim sinh viên Äặc biá»t và hợp tác trong nhiá»u dá»± án phim chuyên nghiá»p.114424_pexels-photo-933964.jpeg

Phim ảnh

Viá»n của chúng tôi cÆ° trú tại Prague trong má»t xÆ°á»ng phim làm viá»c thá»±c tế và Äược Äá»ng sá» hữu bá»i Công ty sản xuất phim Three Brothers. CÆ¡ sá» trÆ°á»ng há»c là má»t biá»t thá»± sân trong thế ká»· 16 Äã Äược cải tạo vá»i má»t studio bên ngoài 7000 m2, Äã Äược làm má»i hoàn toàn và tùy chá»nh Äá» quay phim.

Trong quá trình há»c, bạn sẽ có quyá»n truy cập vào 26 studio tại chá», má»t studio màn hình lá»n cho các hiá»u ứng Äặc biá»t và má»t ngôi nhà chá»ng Äỡ lá»n nhất á» châu Ãu (chuyên vá» Äá» ná»i thất lá»ch sá»­, trang phục, vÅ© khí và áo giáp). Chúng tôi cÅ©ng có các cÆ¡ sá» Än uá»ng và phục vụ rất hữu ích, tủ quần áo vá»i dá»ch vụ giặt ủi, phòng trang Äiá»m và thay Äá», cá»ng vá»i các phòng yên tÄ©nh cho công viá»c sản xuất không bá» xáo trá»n vá»i nhóm của bạn.

Kinh nghiá»m chuyên môn

Tập thá» của chúng tôi Äã tham gia vào viá»c sản xuất má»t loạt các bá» phim Thế giá»i và Hollywood. Chất lượng của chúng tôi Äã Äược Äánh giá cao, trong sá» những ngÆ°á»i khác, bá»i các ngôi sao nhÆ° Heath Ledger, Arnold Schwarzenegger và Sean Connery.

Ví dụ vá» các bá» phim mà chúng tôi hợp tác bao gá»m: Dungeons and Dragons, Joan of Arc, Dune, Nomad, Knight Muffs Tale, Avalon, Blade II, The Children of Dune, League of Extra Extra Gent Quý ông, Van Helsing, Hellboy, Doom 3, Narnia - Hoàng tá»­ Caspian, Die Papstin, Henry IV, Khuyết danh, Borgias, Cái chết Äen, Trụ cá»t của Trái Äất, Thế giá»i không có kết thúc, Ba chàng lính ngá»± lâm và nhiá»u hÆ¡n nữa.

Äảm bảo của chúng tôi vá» há»c tập thá»±c tế - Äó là sá»± thật!

Äá»i tác chung của trÆ°á»ng, Công ty sản xuất phim Three Brothers, Äóng vai trò là ngÆ°á»i bảo Äảm chất lượng và hiá»u quả thá»±c tế của các chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu của chúng tôi. Ba anh em thá»±c tế Äã thành lập công ty này vào nÄm 1991, và các hãng phim này Äã Äứng Äằng sau viá»c thá»±c hiá»n hÆ¡n 85 phim truyá»n, phim tài liá»u và giáo lý cho cả các công ty trong nÆ°á»c và quá»c tế nhÆ° BBC, History và The Discovery Channel, Séc, Barrandov, ZDF , ARD, ARTE và Gruppe 5. Cho Äến ngày nay, công ty vẫn là má»t phần quan trá»ng và không thá» thiếu của ngành công nghiá»p Äiá»n ảnh và truyá»n hình á» cả Cá»ng hòa Séc và nÆ°á»c ngoài.

Tại sao há»c tại PFI?

DÆ°á»i Äây là bảy lý do tại sao sinh viên chá»n há»c tại Viá»n phim Prague.

Cảnh hành Äá»ng

Nhá» sá»± hợp tác chặt chẽ của chúng tôi vá»i Hiá»p há»i chiến Äấu Äóng thế Séc, PFI là trÆ°á»ng làm phim duy nhất có khả nÄng quay các cảnh hành Äá»ng là má»t thành phần cÆ¡ bản của nghiên cứu. Chúng tôi sẽ dạy bạn cách quay những cảnh hành Äá»ng thá»±c tế trong thá»±c tế, không chá» trên lý thuyết.

Thiết bá» miá»n phí

Các chÆ°Æ¡ng trình làm phim của chúng tôi cho phép bạn tiếp cận vá»i các thiết bá» và phÆ°Æ¡ng tiá»n tiêu chuẩn công nghiá»p, bao gá»m phòng chá»nh sá»­a Äược trang bá» Äầy Äủ, phòng thu màn hình xanh, máy ảnh hàng Äầu, kẹp, máy bay không ngÆ°á»i lái, cÆ¡ sá», thiết bá» di Äá»ng và nhiá»u hÆ¡n nữa.

Gia sÆ° FAMU Prague

Chất lượng và sá»± sáng tạo trong giáo dục của chúng tôi Äược Äảm bảo bá»i các gia sÆ° ná»i tiếng á» Prague và các chuyên gia Äược trao giải.

Mạng công nghiá»p

Làm những bá» phim sinh viên hay nhất ngoài kia vá»i những Äá»i ngÅ© có kinh nghiá»m trong viá»c sản xuất phim Hollywood. Không giá»ng nhÆ° các trÆ°á»ng Äiá»n ảnh khác, chúng tôi khuyến khích sinh viên của chúng tôi xây dá»±ng má»i quan há» vá»i các Äá»i tác Äầu ngành.

Nghiên cứu phù hợp

Trải nghiá»m cách tiếp cận nghiên cứu cá nhân thông qua má»t-má»t lần vá»i gia sÆ° của bạn trong má»t môi trÆ°á»ng giá»ng nhÆ° gia Äình trong cÆ¡ sá» của Viá»n phim Prague của chúng tôi.

Giá cả phải chÄng

Há»c phí của chúng tôi thấp hÆ¡n há»c phí Prague FAMU. Giá cả phải chÄng và kinh nghiá»m thá»±c tế trong ngành vá»i sản xuất ná»i tiếng thế giá»i của Séc khiến chúng tôi trá» thành má»t trong những trÆ°á»ng há»c tá»t nhất cho phim á» châu Ãu. Chúng tôi cung cấp giá trá» công nghiá»p thá»±c sá»± cho tiá»n.

Há»c tiếng anh

Tìm kiếm má»t trÆ°á»ng há»c tiếng Anh á» Prague? Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp Äá»c quyá»n bằng tiếng Anh - sinh viên quá»c tế Äá»u Äược chào Äón.111638_pexels-photo-126292.jpeg

Địa điểm

Prague 5

Address
Prague Film Institute, Hlubočepská 35/4
152 00 Prague 5, Hlavní m Prahasto Praha, Cộng hòa Séc