Cégep de Lévis-Lauzon

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

106802_rsz_106798_cll_vue_aerienne.jpg

Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) là má»t tá» chức giáo dục Äại há»c công lập cung cấp 31 chÆ°Æ¡ng trình chất lượng cao, cả trÆ°á»c Äại há»c và kỹ thuật.

Há»c tập tại CLL có nghÄ©a là có quyá»n truy cập vào nhiá»u hoạt Äá»ng thá» thao, vÄn hóa xã há»i và quá»c tế và má»t sá» dá»ch vụ Äá» giúp sinh viên thành công. Äó là quyá»n truy cập vào nhà á» trong khuôn viên trÆ°á»ng Äá» bạn có thá» có trải nghiá»m sinh viên kiá»u Mỹ.

Há»c tại CLL là xây dá»±ng dá»± án nghiên cứu của bạn Äược bao quanh bá»i má»t Äá»i ngÅ© giáo viên dá» tiếp cận, những ngÆ°á»i cam kết cho sá»± thành công của sinh viên và những ngÆ°á»i Äá»ng hành cùng há» trong suá»t sá»± nghiá»p.

Há»c tập tại CLL là vá» viá»c di chuyá»n trong má»t môi trÆ°á»ng an toàn và kích thích kết hợp những lợi ích của cuá»c sá»ng Äô thá» vá»i sá»± gần gÅ©i của vùng nông thôn.

Há»c tập tại CLL má» ra vô sá» cánh cá»­a cho má»t sá»± nghiá»p Äầy thách thức nhất trong má»t thành phá» và khu vá»±c vá»i má»t trong những tá»· lá» thất nghiá»p thấp nhất á» Canada.

Địa điểm

Levis

Address
205 Route Monseigneur-Bourget, Lévis, QC G6V 6Z9, Canada
Levis, Quebec, Canada