Create Career College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

120978_pexels-photo-414462.jpeg

Create Career College là má»t tá» chức há»c tập Äược chá» Äá»nh (DLI) Äược công nhận bá»i PTIB (Chi nhánh tá» chức Äào tạo tÆ° nhân) và Äã Äạt Äược chá» Äá»nh BCEQA (Äảm bảo chất lượng giáo dục British Columbia).

Create Career College cung cấp cho sinh viên cÆ¡ há»i Äá» có Äược, phát triá»n và thá»±c hành các kỹ nÄng tại nÆ¡i làm viá»c có nhu cầu cao. Hầu hết các chÆ°Æ¡ng trình Äá»u có thành phần thá»±c hành / hợp tác, Äảm bảo sinh viên có thỠáp dụng Äào tạo há»c thuật trong các tình huá»ng thá»±c tế trÆ°á»c khi tá»t nghiá»p. HÆ¡n nữa, vì trÆ°á»ng thu hút sinh viên từ nhiá»u quá»c gia, nên nó có môi trÆ°á»ng há»c tập quá»c tế cÅ©ng cho phép sinh viên há»c há»i lẫn nhau.

"Hợp tác Äại há»c-doanh nghiá»p, kết hợp lý thuyết-thá»±c hành"

Create Career College Äã thiết lập má»i quan há» chặt chẽ vá»i các doanh nghiá»p trong các ngành công nghiá»p khác nhau. Sinh viên tại Create Career College sẽ có kinh nghiá»m thá»±c hành Äá» có Äược các kỹ nÄng trá»±c tiếp phù hợp vá»i nhu cầu nÆ¡i làm viá»c.

"Quy mô lá»p há»c nhá», Há» trợ con ÄÆ°á»ng sá»± nghiá»p"

Create Career College tá»· lá» sinh viên / giáo viên thấp của Create Career College Äảm bảo rằng sinh viên nhận Äược sá»± quan tâm và phản há»i tá»i Äa từ ngÆ°á»i hÆ°á»ng dẫn. Má»t cá» vấn chuyên nghiá»p cung cấp há» trợ nghá» nghiá»p Äá» sinh viên có thá» phát huy tá»i Äa tiá»m nÄng của há».

"Lá»ch trình linh hoạt, ngày bắt Äầu ngay lập tức"

Create Career College cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình toàn thá»i gian Äá» phù hợp vá»i bất kỳ lá»ch trình. Hầu hết các chÆ°Æ¡ng trình có má»t lượng má»i má»i bá»n tuần.

120979_priscilla-du-preez-623040-unsplash.jpg

VỠtrí thực hành 100%

Sau khi hoàn thành khóa há»c, các cá» vấn có kinh nghiá»m trong Create Career College giúp sinh viên tìm Äược má»t nhà tuyá»n dụng có thá» cung cấp cho há» cÆ¡ há»i thá»±c hành những gì há» Äã há»c. Xuyên suá»t vá» trí thá»±c tập, sinh viên:

Củng cá» kiến thức lý thuyết và ÄÆ°a chúng vào thá»±c tiá»n Có Äược sá»± hiá»u biết sâu sắc vá» nghá» nghiá»p từ các chuyên gia trong ngành Mạng trong ngành Äá» phát triá»n liên há» Kiên cá» hóa má»t kế hoạch nghá» nghiá»p rõ ràng

Äá» tìm hiá»u thêm vá» Create Career College , xin vui lòng liên há» vá»i chúng tôi. Äại diá»n tuyá»n sinh thân thiá»n và hiá»u biết của chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lá»i bất kỳ câu há»i nào bạn có thá» có.

Create Career College công nhận bá»i

120869_Acceditations.jpg120981_pexels-photo-1302991.jpeg

Địa điểm

Đốt cháy

Address
#650-4789 Kingsway
V5H 0A3 Đốt cháy, British Columbia, Canada