Outward Bound Costa Rica

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại sao hÆ°á»ng Outward Bound Costa Rica ?

Chúng tôi thấy sinh viên và ngÆ°á»i lá»n Äến từ các khóa há»c của chúng tôi vá»i các kỹ nÄng lãnh Äạo mạnh mẽ hÆ¡n, hiá»u biết nhiá»u hÆ¡n vá» thế giá»i xung quanh và Äã phát hiá»n ra rằng há» có khả nÄng nhiá»u hÆ¡n há» nghÄ©.

Chúng ta là ai

Outward Bound Costa Rica truyá»n cảm hứng cho cả cuá»c Äá»i lãnh Äạo, phát triá»n và cam kết phục vụ thông qua há»c tập dá»±a trên phiêu lÆ°u. Từ nÄm 1994, Äược lãnh Äạo bá»i Äá»i ngÅ© nhân viên có kỹ nÄng và ý thức an toàn cao, chúng tôi Äã cung cấp các khóa há»c giáo dục trải nghiá»m, sá»­ dụng các con sông nhiá»t Äá»i, rạn san hô và rừng nhiá»t Äá»i của Costa Rica, Nicaragua Äá» giúp những ngÆ°á»i tham gia khám phá tiá»m nÄng tiá»m ẩn của há» và vượt ra ngoài những gì há» nghÄ© là có thá» .

Chúng ta làm gì

Chúng tôi tin rằng sá»± phát triá»n các kỹ nÄng lãnh Äạo, kinh nghiá»m phục vụ, lòng tá»± trá»ng và sá»± tá»± tin là Äiá»u tá»i quan trá»ng Äá» há»c sinh và ngÆ°á»i lá»n phát triá»n mạnh mẽ trong lá»p há»c, tại nÆ¡i làm viá»c, trong gia Äình và trên thế giá»i.

Các khóa há»c của chúng tôi khuyến khích ngÆ°á»i tham gia Äánh giá cao Äiá»m mạnh và sá»± khác biá»t của nhau và sá»ng, làm viá»c và há»c há»i theo nhóm. Chúng tôi cung cấp cÆ¡ há»i cho các cá nhân Äá» thá»­ thách bản thân và Äá» thành công.

Mô hình giáo dục của chúng tôi dá»±a trên 70 nÄm giảng dạy thông qua há»c tập kinh nghiá»m. Äá» biết thêm thông tin truy cập bài viết trên blog của chúng tôi.

Nơi chúng tôi phục vụ109702_Website-Map_Final-Map-1.jpg

Khi nào bạn có thá» tham gia vá»i chúng tôi

Mùa hè

Phát triá»n các kỹ nÄng sá»ng quan trá»ng, tiếp xúc vá»i các truyá»n thá»ng Äá»a phÆ°Æ¡ng của Costa Rica và Panama và vượt qua các giá»i hạn tá»± áp Äặt trong khi trekking các khu rừng nhiá»t Äá»i từ xa, chiến Äấu vá»i ghá»nh nÆ°á»c trắng và bắt sóng trên các Äợt lÆ°á»t sóng nhiá»t Äá»i Äẳng cấp thế giá»i.

Khóa há»c tùy chá»nh

Hãy Äến bất cứ lúc nào bằng cách tạo khóa há»c Tuỳ chá»nh rất riêng của bạn và ÄÆ°a bạn bè, quân, gia Äình hoặc Äá»ng nghiá»p của bạn trên má»t Outward Bound Costa Rica thám hiá»m tá»i Costa Rica, Panama, hoặc Nicaragua.

Há»c kỳ

Lý tÆ°á»ng cho các sinh viên Äại há»c và những há»c sinh tá»t nghiá»p trung há»c gần Äây muá»n kiá»m tra sá»± kiên trì của há» và trau dá»i phong cách lãnh Äạo cá nhân của há» á» vùng hoang dã nhiá»t Äá»i Äá»c Äáo á» Costa Rica, Panama và Nicaragua.

Äiá»m Äến hÆ°á»ng Äạo nữ

Outward Bound Costa Rica Äã là Äá»i tác Äáng tin cậy của Girl Scout của Hoa Kỳ trong hÆ¡n 10 nÄm tá» chức các khóa há»c Girl Scout Destination.

Địa điểm

Cartago

Address
Calle Vindas
30307 Cartago, Tỉnh Cartago, Costa Rica